Wpisz czego szukasz

Wybierz kategorie

Strona główna > Rewitalizacja > Dziedzictwo kulturowe w rewitalizacji Jawora

Dziedzictwo kulturowe w rewitalizacji Jawora

18 października 2022
Wpis należy do kategorii:

12 października 2022 roku odbyło się sympozjum Dziedzictwo kulturowe w rewitalizacji Jawora zorganizowane w ramach realizacji porozumienia zawartego pomiędzy Narodowym Instytutem Dziedzictwa a Gminą Jawor (woj. dolnośląskie), dotyczącego współpracy i wsparcia eksperckiego dla gmin tworzących lub aktualizujących gminne programy rewitalizacji. Miejscem spotkania było jaworskie Europejskie Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa.

W Strategii Rozwoju Miasta Jawora na lata 2021-2031 przyjętej Uchwałą Nr XXXI/274/2021 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 17 grudnia 2021 roku za bardzo ważny atut rozwoju Jawora uznano walory kulturowe. Umocowanie znaczenia i wzmocnienie roli dziedzictwa kulturowego w polityce rozwojowej miasta sprawia, że będzie ono traktowane jako istotny potencjał również w procesie rewitalizacji.

Celem sympozjum było zaprezentowanie procesu tworzenia programu rewitalizacji Jawora, stanu zaawansowania prac, oraz sposobów, w jaki szczególnie cenne dziedzictwo kulturowe miasta może zostać wykorzystane w procesie rewitalizacji. Organizatorom zależało na jak najszerszym uczestnictwu i aktywności osób, które będą w przyszłości realizować proces rewitalizacji miasta.

W sympozjum uczestniczyli Burmistrz Miasta Jawora Emilian Bera, zastępca Burmistrza Michał Bander, naczelnicy wydziałów, kierownicy referatów oraz pracownicy Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Jaworze ks. Tomasz Stawiak, zastępca Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego pani Alicja Markiewicz, prezes Zarządu Ciepło Sp. z o.o. pan Tomasz Panasiuk, pracownicy Muzeum Regionalnego w Jaworze oraz regionalista – pan Piotr Pacak. Szczególnie wdzięczni jesteśmy również za obecność pracownikom legnickiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu.

Z uwagi na poruszaną w czasie sympozjum problematykę ważna była dla nas obecność przedstawicieli gmin i instytucji, z którymi Oddział Terenowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa współpracuje w ramach realizacji Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami 2019-2023: pracowników Urzędu Gminy Legnickie Pole i Urzędu Miasta Bolesławiec oraz dyrektor Muzeum Ceramiki w Bolesławcu – pani Anny Bober-Tubaj.

Sympozjum było prowadzone przez dr Grzegorza Grajewskiego, kierownika Oddziału Terenowego we Wrocławiu Narodowego Instytutu Dziedzictwa, który, witając gości, zaprezentował działalność instytucji, dotychczasowe efekty programu Wzorcowa rewitalizacja oraz zakres współpracy z Urzędem Miejskim w Jaworze. Oddział Terenowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa reprezentowały również Donata Trenkler, archeolog, oraz Bogna Oszczanowska, koordynator Centrum Kompetencji do spraw rewitalizacji dla województwa dolnośląskiego i lubuskiego

Burmistrz Miasta Jawora Emilian Bera wskazał na efekty dotychczas prowadzonej w Jaworze rewitalizacji, omówił główne wyzwania stojące przed miastem związane z ochroną dziedzictwa kulturowego oraz możliwości wykorzystania potencjałów dziedzictwa w rozwoju miasta i w procesach rewitalizacyjnych.

Zakres współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z gminami prowadzącymi rewitalizację, a zwłaszcza zakres udzielanego gminom wsparcia, szczegółowo został omówiony przez panie Agnieszkę Ciesielską oraz Arletę Ciarczyńską z zespołu ds. rewitalizacji Działu Rewitalizacji i Pomocy Rozwojowej w Wydziale Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Pani Alicja Lewkowicz, naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich, oraz pan Karol Pacholak reprezentujący Wielkopolską Akademię Nauki i Rozwoju (wykonawcę projektu GPR Jawora), przedstawili natomiast przebieg prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Jawora i jego umocowaniem w przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Jaworze w ubiegłym roku dokumencie strategicznym. Obecnie finalizowane są prace nad opracowaniem projektu uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Jawora.

Pierwszą część sympozjum zakończył wykład pani Jolanty Gromadzkiej, zastępcy dyrektora Muzeum Architektury we Wrocławiu Budynki projektu Stefana Müllera w Jaworze. Architektura nowoczesna w zabytkowym mieście – o zrealizowanych w okresie powojennym w rynku jaworskim dwóch pierzejach zabudowy.

Sympozjum towarzyszyła wizyta studyjna prowadzona przez organizatorów spotkania oraz gospodarzy obiektów i instytucji. Uczestnicy mieli okazję zwiedzić Muzeum Regionalne w Jaworze, rynek i ratusz jaworski z gabinetem burmistrza i salą rajców, rzymskokatolicki kościół parafialny pw. św. Marcina oraz wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO ewangelicki Kościół Pokoju Ducha Świętego i park miejski Park Pokoju.

Zachęcamy do zapoznania się z relacją wydarzenia: https://pl-pl.facebook.com/burmistrz.jawora/.

Print Friendly, PDF & Email
Czy artykuł był pomocny?
Powiązane Baza Wiedzy (0)
Powiązane Ścieżki działania (0)
Powiązane Dobre Praktyki (0)
Powiązane Narzędzia (0)
Powiązane Akty Prawne (0)
Powiązane Rewitalizacja (7)
Powiązane Publikacje (0)

Wpisz czego szukasz