Wybierz dokumenty programowania, w których należy uwzględnić problematykę dziedzictwa

W tym kroku zastanawiamy się, w jakim dokumencie (lub dokumentach) programowania uwzględnimy cele związane z zarządzaniem dziedzictwem.

Krok ten musi wynikać ściśle z poprzedniego

Np.

– jeśli w poprzednim kroku stwierdziliśmy, że powinno się wzmacniać procesy rozwojowe poprzez budowanie marki miejsca opartej o dziedzictwo, to naturalnym będzie, że wybierzemy strategię marki jako dokument, w którym dziedzictwo ujęte będzie szerszej niż w GPOZ,

– jeśli w poprzednim kroku stwierdziliśmy, że GPOZ nie odnosi się do ekonomicznego wymiaru dziedzictwa, a nasza gmina ma potencjał w tym zakresie (np. znajduje się na szlaku kulturowym lub ma tradycje wytwarzania miodów), to dokumentem, który powinniśmy opracować i ująć w nim dziedzictwo, jest strategia rozwoju.

Co ważne, obecny krok musi odnosić się także do istniejących, obowiązujących dokumentów programowania lokalnego w gminie. Jeśli np. mamy opracowaną strategię rozwoju, ale naszym zdaniem dziedzictwo ujęte jest w niej w sposób niewystarczający, możemy przeprowadzić aktualizację zamiast opracowywać nowy dokument. Jeśli natomiast strategia została opracowana przed kilkoma laty, łatwiejsze okaże się opracowanie nowego dokumentu z uwzględnieniem założeń dotyczących dziedzictwa.

Dalsze kroki będą zależały od decyzji, czy dziedzictwo:

  • będzie elementem innych obszarów tematycznych strategii (tj. sfery: społecznej, ekologicznej, gospodarczej)  – wybierz schemat A,
  • będzie stanowiło wydzielony (wyodrębniony) obszar tematyczny w strategii  – wybierz schemat B.
Print Friendly, PDF & Email
Pokaż całą ścieżkę
Schemat B Schemat A
Powiązane Baza Wiedzy (0)
Powiązane Ścieżki działania (0)
Powiązane Dobre Praktyki (0)
Powiązane Narzędzia (0)
Powiązane Akty Prawne (0)
Powiązane Rewitalizacja (0)
Powiązane Publikacje (0)