Przeanalizuj gminny program opieki nad zabytkami

W ramach tego kroku poszukujemy odpowiedzi na pytanie, jaki jest zasób dziedzictwa naszej gminy. Możemy do tego wykorzystać także inne dokumenty, w których dziedzictwo jest zinwentaryzowane, np. Gminną ewidencję zabytków (GEZ), lokalną bazę wiedzy o dziedzictwie, monografie historyczne itp.

Co istotne, w ramach tego kroku powinniśmy także zidentyfikować i przeanalizować stopień realizacji dotychczasowych celów, które były zapisywane w odniesieniu do dziedzictwa w GPOZ oraz innych dokumentach związanych z tym zagadnieniem. Na tym etapie pomocne będą raporty z monitoringu GPOZ (o ile takie istnieją).

Print Friendly, PDF & Email
Pokaż całą ścieżkę
Dalej
Powiązane Baza Wiedzy (0)
Powiązane Ścieżki działania (0)
Powiązane Dobre Praktyki (0)
Powiązane Narzędzia (0)
Powiązane Akty Prawne (0)
Powiązane Rewitalizacja (0)
Powiązane Publikacje (0)