Wpisz czego szukasz

Wybierz kategorie

Strona główna > Baza Wiedzy > Z perspektywy samorządu – gmina Markowa wyróżniona w konkursie „Samorząd dla Dziedzictwa”

Z perspektywy samorządu – gmina Markowa wyróżniona w konkursie „Samorząd dla Dziedzictwa”

14 października 2022
Wpis należy do kategorii:

Konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków „Samorząd dla Dziedzictwa” jest skierowany do samorządów gminnych, które wzorowo wywiązują się z obowiązku opracowywania i wdrażania gminnych programów opieki nad zabytkami, spełniając ustawowe cele realizacji tych programów – ochronę i zachowanie wartości dziedzictwa kulturowego oraz rozwój społeczno-gospodarczy w oparciu o wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego. W 2021 roku w kategorii gmin miejsko-wiejskich i wiejskich została wyróżniona GMINA MARKOWA.

 

Gmina Markowa została wyróżniona przez Jury konkursu za:

 

  • przemyślany program ochrony zabytków, kreatywne, lokalnie zainicjowane i zakorzenione działania na rzecz odkrywania, szeroko rozumianego, w szczególności niematerialnego, dziedzictwa kulturowego gminy,
  • umiejętność wykorzystania potencjału dziedzictwa dla integracji społecznej oraz współpracę z wieloma podmiotami i interesariuszami na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa.

Gmina Markowa położona jest w województwie podkarpackim, w powiecie łańcuckim, w malowniczym krajobrazie Przedgórza Rzeszowskiego i Pogórza Dynowskiego, który ze względu na wysokie walory przyrodnicze – ukształtowanie terenu, bogactwo świata roślin i zwierząt – objęty został obszarem chronionego krajobrazu. W jej granicach mieszczą się tylko trzy wsie: Markowa, Husów i Tarnawka. Wszystkie o średniowiecznym rodowodzie i bardzo interesującej historii. Ich krajobraz kulturowy ukształtowany został na przestrzeni wieków przez kolejne pokolenia przybywających na te tereny od XIV w. osadników m.in. z Bawarii czy Saksoni, którzy karczując lasy pogórza zakładali wioski i zagrody. Ich dziedzictwo przetrwało w krajobrazie. Do dziś toczy się dyskusja na polu nauki czy typ zabudowy konstrukcji przysłupowej występujący w Markowej nie został właśnie przez niemieckich kolonistów przywieziony, czy jednak powstał na miejscu i tylko przez nich został rozpowszechniony? Wpływ osadników na zagospodarowanie przestrzeni, tradycje i kulturę, język, sposób ubierania się, żywienia, był znaczny i czytelny pozostaje do dnia dzisiejszego.

Zasób dziedzictwa materialnego gminy, obok neostylowych zabytków sakralnych, kapliczek i przydrożnych krzyży, reprezentuje przede wszystkim drewniana zabudowa zagrodowa, budząca od lat zainteresowanie badaczy, zgodnie uznających budownictwo Markowej i okolic za fenomen w skali europejskiej zarówno ze względu na formę, jak i liczbę obiektów zachowanych in situ. Niestety ta liczba maleje, ale przysłupowe chałupy i budynki gospodarcze z przełomu XIX i XX w. można podziwiać w niezmienionej postaci w markowskim skansenie – Muzeum Wsi Markowa. Muzeum zostało założone staraniem Towarzystwa Przyjaciół Markowej powołanego do życia w 1979 r. celem dokumentowania przeszłości wsi i jej mieszkańców. Ocaleniu dawnej kultury ludowej materialnej i duchowej służyć miało założenie mini skansenu. Translokacja tradycyjnej chłopskiej zagrody z chałupą, stajnią i wiatrakiem dała początek jedynemu wówczas w Polsce społecznemu muzeum na wolnym powietrzu, którego otwarcie nastąpiło w 1985 r. Z czasem zostało ono powiększone o kolejne obiekty odzwierciedlające charakterystyczny dla osadnictwa rejonu łańcucko-przeworskiego typ i układ przestrzenny zabudowy. Realizowana w ten sposób koncepcja ochrony architektury ludowej połączona została z ochroną kultury niematerialnej – dokumentowaniem wiejskiej obrzędowości, tradycji, religijności i rzemiosła. Znajduje ona odzwierciedlenie w gromadzonych oryginalnych elementach wyposażenia i wystroju wnętrz oraz tematycznych ekspozycjach prezentujących strój ludowy, markowskie rzemiosło, narzędzia i sprzęt jakim posługiwali się dawniej mieszkańcy wsi. Należy podkreślić, że Towarzystwo Przyjaciół Markowej poza pracami nad ochroną i utrzymaniem zasobu materialnego muzeum jest mocno zaangażowane w edukację i promocję dziedzictwa. Poprzez liczne inicjatywy – warsztaty, wystawy, organizację tzw. „dni otwartych”, koncertów, słuchowisk, audycji radiowych, prezentując dawne życie Markowian, ginące zawody, tańce, śpiewy, czy potrawy – przekazuje kolejnym pokoleniom wartości odziedziczone po przodkach. W 2019 r. działalność Towarzystwa Przyjaciół Markowej a przede wszystkim efekty pracy zostały dostrzeżone przez jury ogólnopolskiego konkursu „Zabytek Zadbany”, które nagrodziło Towarzystwo tytułem Laureata za wzorowo wykonywane prace konserwatorskie w zagrodzie oraz za zachowanie i utrwalanie wiejskiego krajobrazu kulturowego tak ważnego dla lokalnej tradycji i tożsamości.

Dużą rolę w promocji dziedzictwa Markowej odgrywa, oczywiście poza Centrum Kultury Gminy Markowa oraz innymi lokalnymi stowarzyszeniami, otwarte w 2016 r. Muzeum Polaków Ratujących Żydów im. Rodziny Ulmów oraz parafia rzymskokatolicka pw. św. Doroty w Markowej szerząca kult Sług Bożych Rodziny Ulmów, jako kandydatów na świętych Kościoła katolickiego. Józef i Wiktoria Ulmowie wraz z sześciorgiem małych dzieci i jednym nienarodzonym zostali rozstrzelani w 1944 r. za pomoc udzielaną Żydom, których ukrywali w swoim domu. Są ofiarami martyrologii i symbolem polskiej pomocy Żydom. W 2003 r. rozpoczął się proces beatyfikacji rodziny. Historię Ulmów oraz wielu Polaków ratujących Żydów ryzykując swoje życie można zgłębić w muzeum, którego budowa i działalność w tak małej miejscowości jest pewnego rodzaju fenomenem, podobnie zresztą jak wspomniany skansen. Bezsprzecznie fundamentem ich funkcjonowania jest szacunek dla dziedzictwa, zarówno lokalnej społeczności, samorządu jak i decydentów, którzy dostrzegli możliwość kształtowania kultury pamięci w oparciu o lokalne doświadczenia historyczne i walory krajobrazowe.

Właściwe rozpoznanie dziedzictwa kulturowego gminy i świadomość wartości kultury materialnej i duchowej zdefiniowały jednoznacznie zadania i działania zrealizowane w ramach gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Markowa w latach 2017-2020.

Skupiały się one wokół trzech zasadniczych obszarów:

  1. Ochrony i opieki nad dziedzictwem materialnym, zwłaszcza regionalną architekturą drewnianą.
  2. Ochrony dziedzictwa niematerialnego – historycznej wielokulturowości regionu, tradycji lokalnych, obrzędowości etc.,
  3. Promocji i edukacji w zakresie ochrony dziedzictwa.

Gminny program opieki na zabytkami gminy Markowa jest dokumentem świadczącym o celowym i świadomym budowaniu spójnej polityki ochrony zabytków i niematerialnego dziedzictwa kulturowego w perspektywie wieloletniej. Jego realizacja sprzyjała społecznej współpracy i integracji.

Wiatrak w Markowej. Fot. M. Inglot

 

dr Jadwiga Stęchły – Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie

Mirosław Mac – Wójt Gminy Markowa.

 

Jadwiga Stęchły: Gminny program opieki nad zabytkami na lata 2017-2020 jest już kolejnym programem działań w zakresie ochrony dziedzictwa na terenie gminy Markowa. Został opracowany z dużą świadomością walorów krajobrazowych i przyrodniczych, dziedzictwa materialnego – zabytków sakralnych i świeckich, ale przede wszystkim lokalnej historii, tradycji i kultury duchowej wsi. Przypomnę Panu jak brzmi pierwsze zdanie w części poświęconej charakterystyce krajobrazu kulturowego: „Największą wartością każdego narodu jest pamięć o czasach i ludziach tworzących jego dzieje”. Wartości te stanowiły rzeczywiście podstawę do formułowania konkretnych kierunków działań i zadań. Rzadko bywa by zadania samorządów w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami zdominowało dziedzictwo niematerialne. A Państwo za pierwszy cel obrali „Ochronę regionalnych wartości kulturowych” i wytyczyli jako pierwszy priorytet: „Zachowanie historycznej wielokulturowości regionu, tradycji lokalnej, dawnych obyczajów, lokalnych potraw, rzemiosła oraz pokazu ginących zawodów”.

Dlaczego stanowią one priorytet działań w ochronie dziedzictwa i na ile są ważne na tle tak licznych obowiązków samorządu, zadań zleconych i powierzonych?

Mirosław Mac: Wśród licznych zadań i obowiązków samorządu zawsze jest coś ważnego i bardzo pilnego do realizacji. Ochrona zabytków i dziedzictwa niematerialnego to sprawy niezwykle istotne, choć nie zawsze mogą być priorytetem. Ważne jest, aby odnaleźć właściwe proporcje pomiędzy tym co potrzebne, możliwe do wykonania i konieczne, w szczególności w perspektywie rozwoju gminy, oczekiwań lokalnej społeczności i możliwości finansowych samorządu. Gmina jest wspólnotą, która musi zaspokajać szeroko rozumiane potrzeby społeczne, zarówno w zakresie działań infrastrukturalnych jak i niematerialnych. Widząc, że w naszym środowisku dziedzictwo kulturowe, tradycje, potrzeba ich zachowania są bardzo silnie pielęgnowane, a równocześnie doceniając autentyczną i niewymuszoną aktywność samych mieszkańców w tym obszarze, staramy się je wspierać. Inwestujemy w ochronę zabytków, ale równocześnie w rozwój kultury ludowej i działalność zespołów amatorskich (zespoły taneczne, muzyczne, kapele, orkiestry dęte, teatr, grupy śpiewacze), w podtrzymywanie i kultywowanie tradycji, dawnych obrzędów lokalnych, obyczajów związanych z pracami polowymi i ginącymi zwodami w promowanie lokalnej i regionalnej kuchni. To nasza tożsamość, z której jesteśmy dumni i którą chcemy zachować dla następnych pokoleń.

Wnętrze kuchni w chałupie Jana Raka. Fot. B. Potera

Podejmowane w tym zakresie działania, zrealizowane zadania, o których Pan wspomniał znalazły uzasadnienie w cyklicznych wydarzeniach organizowanych w Zagrodzie – Muzeum Wsi Markowa, w działalności Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Markowianie, Orkiestry Dętej, Kół Gospodyń Wiejskich i pozostałych lokalnych stowarzyszeń.

Jak samorząd wspiera inicjatywy lokalnych stowarzyszeń, jak włącza się w proces ochrony dziedzictwa niematerialnego i na czym polega współpraca z interesariuszami?

Mirosław Mac: Partnerska współpraca samorządu i stowarzyszeń lokalnych opiera się o Forum Organizacji Pozarządowych Gminy Markowa, które jest realną przestrzenią dyskusji o kierunkach działania, potrzebach i inicjatywach organizacji oraz konsultacji programów i dokumentów strategicznych. Forum w połączeniu z bieżącą współpracą przedstawicieli samorządu oraz organizacji sprawia, że partnerzy mają dobrze rozpoznane własne oczekiwania i potrzeby, a równocześnie znają ograniczenia budżetowe gminy. Samorząd wspiera działania i aktywnie uczestniczy w inicjatywach lokalnych, zarówno poprzez doradztwo, pomoc w aplikowaniu o granty pomocowe, promocję, ale również finansowo, poprzez ogłaszane konkursy, udzielane dotacje, powierzanie wykonywania zadań publicznych, czy współorganizowanie wydarzeń i uroczystości lokalnych i regionalnych. W naszej gminie wiele obiektów zabytkowych znajduje się w rękach stowarzyszeń, organizacji kościelnych czy osób prywatnych. Samorząd docenia ich dbałość o infrastrukturę, dofinansowuje prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkach, inicjuje wspólne wydawnictwa promocyjne. Samorząd udostępnia własne obiekty na działalność kulturalną. To właśnie w gminnych jednostkach znajdują się siedziby większości zespołów tanecznych, muzycznych, orkiestr i teatru. Przypomnę, że na zlecenie gminy w skansenie utworzony został Punkt Informacji Turystycznej. Samorząd docenia ważną rolę lokalnych stowarzyszeń oraz inicjatyw w pozytywnym rozwoju, w promocji gminy i jej walorów na arenie krajowej i międzynarodowej poprzez muzykę, teatr, kultywowanie obrzędowości lokalnej, produkcję tradycyjnych wyrobów. To z Markowej „wyjeżdża” w świat tradycyjny taniec i muzyka ludowa, chleb wiejski, kiełbasa czy miody, z których jesteśmy dumni.

Chałupa Jana Raka w Husowie. Fot. A. Rusinek

Istotnej pomocy gmina udzieliła Towarzystwu Przyjaciół Markowej przekazując działkę na poszerzenie granic markowskiego skansenu celem usytuowania kolejnego obiektu – chałupy Szylarów. To interesująca inicjatywa i historia. Czy mógłby Pan przybliżyć ten temat?

 

Towarzystwo Przyjaciół Markowej, które społecznie prowadzi Muzeum – Zagrodę Wsi Markowa, jest ważnym partnerem dla samorządu. Na co dzień zaangażowane jest w rozwój własnej infrastruktury oraz aktywne podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji ludowych. Inicjatywa związana z pozyskaniem przez Towarzystwo domu rodziny Szylarów i przeniesieniem go do skansenu była bardzo ważnym elementem w rozwoju muzeum i promowaniu lokalnej historii. Przedsięwzięcie zyskało przychylność społeczną oraz uznanie w samorządzie, w tym w Radzie Gminy Markowa, dzięki czemu możliwe było przekazanie działki z zasobów gminy na posadowienie nowego budynku. Chałupa Szylarów to oryginalny obiekt, w którym w czasie 2. wojny światowej ukrywano Żydów. Jest świadectwem bohaterstwa i braterskiej postawy tamtych czasów. Realizacja tego przedsięwzięcia wymagała dużego zaangażowania członków Towarzystwa Przyjaciół Markowej, ich wiedzy i umiejętności. Zakres robót rozłożony na kilka lat obejmował demontaż chałupy, ponowne jej postawienie, wykończenie, prace konserwatorskie i renowacyjne, a następnie zgromadzenie wyposażenia. Ciekawym i ważnym elementem ekspozycji jest odtworzona na strychu „kryjówka”, która odzwierciedla warunki w jakich ukrywano Żydów. Uroczyste otwarcie i włączenie chałupy Szylarów do programu „Muzeum w przestrzeni dziedzictwa Markowej” odbyło się 1 września 2021 r. Wsparcia finansowego poza Gminą udzielili również m.in.: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorząd Województwa Podkarpackiego.

Chałupa kmieca w Muzeum Wsi Markowa. Fot. M. Inglot

W ramach prac przy zabytkach realizowanych przez gminę na uwagę zasługują m. in. prace remontowo-konserwatorskie przy XVIII. wiecznej chałupie Jana Raka w Husowie – ludowego poety i artysty. Chałupa niepozorna, położona przy trasie Albigowa-Husów, w dolnej części Husowa.

Dlaczego gmina zdecydowała się na te prace, komu są potrzebne – lokalnej społeczności, młodzieży, turystom? Kto był inicjatorem działań związanych z remontem i obecnie roztacza opiekę nad zabytkiem?

Mirosław Mac: Chałupa Jana Raka w Husowie usytuowana jest, w odróżnieniu od obiektów skansenu w Markowej, w swym pierwotnym położeniu, to znaczy w miejscu, w którym została wybudowana, co jest jej niewątpliwym atutem. Jej posadowienie i zagospodarowanie obejścia są przykładem dawnego sposobu budowania domostw chłopskich na wsi, na skraju potoków, na ziemiach o bardzo słabej urodzajności, bo ziemie dobrej klasy przeznaczone były pod uprawy, dawały byt (jedzenie i pracę). W biednych galicyjskich wsiach małorolni chłopi nie mogli sobie pozwolić na budowę chałup na równym polu o urodzajnej ziemi. Ponadto teren, na którym stoi chałupa jest typowy dla krajobrazu wsi Husów, to teren pagórkowaty, poprzecinany licznymi jarami. Nad jednym z nich usytuowany jest właśnie przedmiotowy zabytek. Opiekuje się nim Centrum Kultury Gminy Markowa oraz społecznicy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Dobra Strona Wsi Husów. Chałupa stanowi pamiątkę po wywodzącym się z Husowa poecie ludowym – Janie Raku, jednym z pierwszych poetów chłopskich nie tylko w regionie, ale w Polsce, którego poezja jest przez znawców literatury wysoko oceniana, a poruszana w niej problematyka aktualna do dziś. Chałupa wraz z wyposażeniem jest równocześnie dowodem warunków życia ludności Husowa w XIX w., stanowi świadectwo historii wsi, tradycji budowlanych, które możemy poznawać dzisiaj i przekazać kolejnym pokoleniom.

Chałupa wraz z wyposażeniem stanowi materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe, z którym identyfikują się mieszkańcy i doceniają jej walory turyści. Gmina nie mogła pozostać obojętna wobec jej losów bo rozumiemy pojęcie tożsamości i potrzebę ochrony zabytków.

Stodoła i studnia z żurawiem w Muzeum Wsi Markowa. Fot. B. Potera

Samorząd zdecydował się na kompleksowy remont dawnego Domu Ludowego w Markowej z adaptacją na potrzeby i działalność centrum kultury. Obecnie to obiekt zdegradowany, nieużytkowany od dłuższego czasu, wymagający olbrzymich nakładów finansowych.

Co miało wpływ na decyzję o przystąpieniu do tak trudnego i kosztownego remontu? Jaką funkcję będzie spełniał Dom Ludowy po wykonanych pracach?

Dawny Dom Ludowy w Markowej „nie miał szczęścia” ostatnimi laty. Mimo ważnej roli jaką odgrywał w historii wsi kilkukrotnie zapadała decyzja o jego rozbiórce z uwagi na zły stan techniczny, w szczególności elementów drewnianych. Ostatecznie w 2012 r. został on wyłączony z użytkowania i dopiero po wpisaniu do rejestru zabytków nieruchomych województwa podkarpackiego pojawiły się nowe możliwości i szanse zmiany jego losów. W 2019 r. gmina podjęła ostatecznie decyzję o bezwzględnej konieczności ratowania zabytku. Sfinansowaliśmy opracowanie ekspertyz technicznych oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej i konserwatorskiej na potrzeby remontu, konserwacji i przebudowy budynku. Na dzisiaj posiadamy już prawomocne pozwolenie budowlane i konserwatorskie pozwalające na prowadzenie robót i aplikujemy o środki zewnętrzne by móc je zrealizować. Koszt inwestycji oszacowany jest na ponad 7 mln złotych, co przerasta możliwości finansowe gminy, ale jesteśmy przygotowani na etapowanie prac i liczymy, iż uda się nam pozyskać dotacje zewnętrzne, które pozwolą zachować budynek. Dom Ludowy posiada duże walory historyczne, zabytkowe i krajobrazowe. Wpisuje się w dzieje Markowej i chcemy przywrócić mu świetność przede wszystkim dla naszych mieszkańców, by jak dawniej był on centrum życia społecznego wsi i aktywności lokalnej. Chcemy również poprawić jego walory estetyczne. Sąsiedztwo Centrum Kultury, Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas 2. wojny światowej czy Skansenu, zobowiązują.

Pokaz ginących zawodów w skansenie-skręcanie powroza. Fot. M. Terpiński

Walory krajobrazu kulturowego, zasób dziedzictwa są ewidentnie w gminie wykorzystywane dla rozwoju gospodarczego, turystycznego, społecznego i duchowego. Historia i tradycja służące budowaniu lokalnej tożsamości są mocnym atutem gminy i jej wyróżnikiem.

Czy dziedzictwo jest elementem branym pod uwagę w opracowywanej strategii rozwoju gminy i planowanej przez gminę rewitalizacji?

Dziedzictwo kulturowe gminy, walory krajobrazowe, zabytki, tradycje, obyczaje stanowią ogromny potencjał rozwojowy. Jesteśmy tego świadomi, dlatego zarówno w strategii rozwoju gminy, jak i w programie rewitalizacji dziedzictwo kulturowe jest istotnym elementem wokół którego buduje się przyszłość, inicjuje zadania i projekty. Gmina Markowa to gmina typowo rolnicza, głęboko przywiązana do ziemi, do własnej historii, obyczajów, które są jej atutem i wyróżnikiem w regionie. Mamy wprawdzie górnictwo związane z wydobyciem i magazynowaniem gazu, ale poza tą dziedziną trudno byłoby zbudować tutaj inny przemysł, wielką logistykę czy infrastrukturę pozarolniczą. Staramy się zatem wykorzystywać zasoby i szanse, które mamy, a bez wątpienia należy do nich dziedzictwo kulturowe, historia, szczególnie trudna w okresie 2. wojny światowej, tradycje i obrzędy ludowe, wyroby regionalne i olbrzymi potencjał, który tkwi w społeczności. To także dzięki jej aktywności dzisiaj już bardzo wiele osób w kraju i poza jego granicami wie, gdzie leży Markowa i chętnie ją odwiedza. Mamy nadzieję, że po zakończeniu procesu beatyfikacji naszych rodaków – Rodziny Ulmów – te kręgi się powiększą. Z tych względów w oparciu o dziedzictwo i wokół niego planujemy dalszy rozwój gminy.

Pokaz ginących zawodów w skansenie-pranie. Fot. M. Terpiński

 


Oprac. dr Jadwiga Stęchły

Print Friendly, PDF & Email
Czy artykuł był pomocny?
Powiązane Baza Wiedzy (9)
Powiązane Ścieżki działania (0)
Powiązane Dobre Praktyki (0)
Powiązane Narzędzia (0)
Powiązane Akty Prawne (0)
Powiązane Rewitalizacja (2)
Powiązane Publikacje (0)

Zobacz także

Wpisz czego szukasz