Wpisz czego szukasz

Wybierz kategorie

Strona główna > Baza Wiedzy > Z perspektywy samorządu – Lubin wyróżniony w konkursie „Samorząd dla Dziedzictwa”

Z perspektywy samorządu – Lubin wyróżniony w konkursie „Samorząd dla Dziedzictwa”

6 października 2022
Wpis należy do kategorii:

Konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków „Samorząd dla Dziedzictwa”, przeprowadzany w ramach realizacji Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 2019-2022, ma na celu promowanie i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie opracowywania i wdrażania gminnych programów opieki nad zabytkami, rozumianych jako dokumenty strategiczne w kontekście ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym przez samorząd lokalny. W pierwszej edycji konkursu w 2020 roku w kategorii gmin miejsko-wiejskich i wiejskich została wyróżniona GMINA LUBIN.

Gmina Lubin wyróżniona przez jury konkursu za:

 

  • kompleksowy program ochrony zabytków dobrze powiązany z innymi dokumentami strategicznymi i wizją zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • rozmaitość i wieloaspektowość działań związanych z dziedzictwem kulturowym, planowanych i konsekwentnie wdrażanych w ramach programu, w tym działań o charakterze dokumentacyjnym, konserwatorsko-budowlanym, promocyjnym, edukacyjnym i integracyjnym,
  • rozpoznanie potencjału miejsc zabytkowych jako przestrzeni publicznych.

            Gmina wiejska Lubin położona w województwie dolnośląskim kojarzy się z dobrze prosperującym przemysłem wydobywczym i przetwórczym miedzi. Siedziba urzędu gminy znajduje się w Lubinie, ale sama gmina stanowi – można by rzec – rodzaj otuliny dla miasta. Jest to obszar niezwykle różnorodny pod względem przyrodniczym i krajobrazowym, na którym kolejne pokolenia jego mieszkańców pozostawiły bogaty i interesujący zasób zabytkowy. Stanowią go przede wszystkim:  założenia rezydencjonalne – pałace i dwory otoczone rozległymi parkami krajobrazowymi, tworzącymi spójne kompozycje przestrzenne; ponadto liczne świątynie różnych wyznań i cmentarze, układy ruralistyczne w większości o średniowiecznej metryce oraz późniejsze, już nowożytne osady z zachowaną siecią drożną,  zabudową mieszkalną i folwarczną.

Zniszczenia 2. wojny światowej spowodowały niepowetowane straty. Liczne rezydencje legły w gruzach. Zachowaniu dziedzictwa kulturowego i jego wartości nie sprzyjało przerwanie po 1945 r. ciągłości kulturowej. Przez wiele powojennych lat dziedzictwo kulturowe tego regionu było dziedzictwem nieznanym, niezrozumiałym i niechcianym. W oficjalnym przekazie władz PRL podkreślano jedynie piastowski okres historii tych ziem. Inne zabytki niszczały, najczęściej przy bezczynności lub akceptacji osób decyzyjnych.  Zmiana postrzegania i docenienia dziedzictwa nie wydarzyła się nagle, z dnia na dzień. To wieloletni proces, w którym samorząd lokalny odgrywa niezwykle ważną rolę do spełnienia.

Takich pozytywnych w gminie Lubin przykładów tej funkcji oraz konkretnych działań  zrealizowanych w ramach gminnego programu opieki nad zabytkami w latach 2016-2019 jest wiele.  W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na uporządkowanie zaniedbanego przez lata cmentarza ewangelicko-augsburskiego w Osieku. Środki finansowe na ten cel przeznaczyła przede wszystkim gmina oraz Fundacja KGHM Polska Miedź zs. w Lubinie. Relikty nagrobków oczyszczono i wyeksponowano w formie lapidarium. Zadbano o starodrzew. Wydobyte podczas prac ekshumacyjnych szczątki ludzkie poddano kremacji, umieszczono w urnach i pochowano w mogile na cmentarzu gminnym w Zimnej Wodzie. O historii miejsca informuje pamiątkowa tablica. Dawny zniszczony cmentarz – obecnie w formie parku zyskał rangę miejsca pamięci.

Ratowanie dziedzictwa, przywracanie historii, przywracanie pamięci – to proces, który wydaje się być dla samorządu w Lubinie oczywistością. Potwierdzeniem są starania gminy o właściwy stan zachowania nieczynnych cmentarzy w Zimnej Wodzie i w Kłopotowie oraz parków krajobrazowych w Gorzelinie, Miłoradzicach, Siedlcach, Księginicach oraz w Raszowej, gdzie do prac pielęgnacyjnych i porządkowych  zatrudniono osoby bezrobotne, korzystające ze świadczeń  pomocy społecznej. Ta praktyka jest sposobem nie tylko na tworzenie nowych miejsc pracy sezonowej, ale też krokiem ku zachowaniu dziedzictwa i przywracaniu pamięci.

Historyczne parki, wiekowe lipy, dęby i graby, są często jedynymi reliktami założeń pałacowo-parkowych, świadkami dziejów miejscowości i ich właścicieli. Niektóre z nich nadal stanowią „oprawę” barokowych, czy neostylowych pałaców, mówiących o tożsamości miejsca, jednostki, tożsamości odczytywanej właśnie w krajobrazie i współtworzącej go architekturze. Obecnie są one niejednokrotnie miejscem publicznym, służącym lokalnej społeczności, dlatego też znaczenie podjętych działań samorządu w ramach gminnego programu na rzecz ochrony zabytkowych założeń parkowych jest tak istotne i warto je wyartykułować.

Neorenesansowy pałac w Księgnicach

Poza wspomnianymi pracami warto zwrócić uwagę na rewaloryzację fosy w Raszowej, która niegdyś otaczała wzniesiony pod koniec XVII w. barokowy pałac Jerzego von Lüttichau (niestety zniszczony w 1945 r. w wyniku bombardowań). Polegała ona m. in. na oczyszczeniu i pogłębieniu fosy, odbudowie przepustu, budowie studni piętrzącej wodę, umocnieniu skarp narzutem kamiennym oraz wykorzystaniu trzech mostów prowadzących niegdyś do pałacu jako elementów szlaków turystycznych[1]. Fosa nie tylko pełni funkcję turystycznej atrakcji, służy mieszkańcom i wykorzystywana jest do organizacji Gminnych Zawodów Kajakarskich.

Dokonania w zakresie rewitalizacji parków zabytkowych nie kończą się wraz z finalizacją projektów – podkreśla wójt gminy Pan Tadeusz Kielan – bieżące utrzymanie tych obszarów, ich pielęgnacja przeciwdziałają procesowi degradacji i zaniedbania. Dodatkowym walorem w tym zakresie jest także wymiar edukacyjny, albowiem każdy z tych obiektów posiada dobrze opisaną ścieżkę przyrodniczą”.

Park w Niemstowie po pracach rewaloryzacyjnych w ramach realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami.

Wszystkie działania przy zabytkowych założeniach parkowych, cmentarzach, to może niewielkie inwestycje gminy Lubin w skali potrzeb, lecz to ważny krok w procesie nie tylko zachowania, ale i przywracania pamięci tych niezwykłych miejsc. W dużej mierze, to także krok w procesie integracji lokalnej społeczności, poprzez tworzenie miejsc spotkań i rekreacji mieszkańców wsi, turystycznych atrakcji, to proces idący w kierunku „urbanizacji obszarów wiejskich”.

Gmina Lubin rokrocznie wspiera finansowo właścicieli zabytków poprzez udzielanie dotacji na prace remontowe i konserwatorskie. W latach 2016-2019,  w okresie obowiązywania gminnego programu opieki nad zabytkami, udzieliła 34 dotacji w kwocie łącznej 1775663 zł. Jak na gminę wiejską to bardzo wysoki poziom zaplanowanych i wydatkowanych środków. Jaka jest metoda na regularne przyznawanie dotacji i czy mają one wpływ na zaangażowanie wnioskodawców w proces ochrony zabytków?

Dotacje na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach –  wyjaśnia wójt gminy – traktujemy jako stałą pozycję budżetową, mającą charakter instrumentu motywacyjnego dla właścicieli zabytków do podejmowania działań na rzecz ich odnowy, a także pozyskiwania środków z innych źródeł. Wykonywane przez lata prace to m. in.: remonty dachów, elewacji wewnętrznych i zewnętrznych, wymiana i renowacja stolarki okiennej i drzwiowej, a także konserwacja cennych zabytków ruchomych – ołtarzy, chrzcielnic, ambon, prospektów organowych czy figur świętych. Świątynie, bo w nich prowadzona jest zdecydowana większość prac nabierają blasku i zupełnie nowego, atrakcyjnego wyglądu. Te efekty – dodaje wójt – to najlepsza motywacja do dalszych działań, czy do „zarażania” dobrymi praktykami tych, którzy mają jeszcze jakieś opory w dbaniu o dziedzictwo materialne. Staramy się także służyć wsparciem merytorycznym, doradztwem na każdym etapie pozyskiwania czy rozliczania dotacji. Nie bez znaczenia w tym procesie jest także aktywność tzw. lokalnych liderów (radni, przedstawiciele rad parafialnych), którzy wspierają i pomagają parafiom w prowadzeniu działań na rzecz utrzymania zabytków w jak najlepszym stanie. 

Nie można ukrywać  faktu, że należymy do zamożnych gmin, zatem tym bardziej zależy nam, aby pieniądze którymi dysponujemy były wydatkowane na dobre cele i zainwestowane z myślą o kolejnych pokoleniach”.

Szklary Górne z lotu ptaka z widokiem późnogotyckiego kościoła pw. śś. Piotra i Pawła oraz barokowego założenia pałacowego.

Regularne wsparcie działań przy obiektach zabytkowych położonych na terenie gminy możliwe jest w gminie Lubin od 2006 r., kiedy to podjęta została pierwsza uchwała w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji. Wsparcie finansowe z budżetu gminy przyniosło wyraźne efekty w postaci poprawy stanu zachowania poszczególnych zabytków i zachęca do dalszych działań. Beneficjenci, właściciele zabytków dobrze oceniają współpracę z samorządem, podkreślając zainteresowanie realizacjami i wsparcie na różnych etapach prac.

Jednym z istotnych elementów zasobu zabytkowego gminy Lubin są układy ruralistyczne, w większości o średniowiecznej metryce lub nowo lokowane po 1773 r., skłaniające do ochrony zarówno sieci drożnej jak i zabytkowej zabudowy. Jedną z form ochrony są zapisy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Gmina Lubin w całości „pokryta” jest miejscowymi planami? To wyjątkowa sytuacja i kolejny atut wyróżniający gminę na tle innych w Polsce.

„Długotrwałe i czasochłonne procedury uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego, ich aktualizacja są kłopotliwe, ale w ostatecznym rozrachunku znacznie ułatwiają prowadzenie spraw w zakresie ładu przestrzennego, a mieszkańcom podejmowanie decyzji co do możliwości zabudowy swoich nieruchomości oraz prowadzenia działalności, dlatego cenimy sobie taką politykę  gospodarką przestrzenną – podkreśla wójt.

Różnorodne inwestycje w gminie Lubin są podbudowane wyjątkowymi działaniami miękkimi, związanymi z promocją i edukacją w zakresie szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego. Aktywność gminy i lokalnych organizacji jest ponadprzeciętna, a zaangażowanie licznych podmiotów przekłada się w dużym stopniu na kształtowanie świadomości znaczenia dziedzictwa.

Godnym uwagi przedsięwzięciem dla gminy wiejskiej są publikacje w postaci monografii poszczególnych sołectw prezentujących ich historię oraz walory zabytkowe i współczesne. Do roku 2019 wydano łącznie dwanaście opracowań dla następujących miejscowości: Osiek, Chróstnik, Siedlce, Niemstów, Zimna Woda, Obora, Krzeczyn Wielki, Miłoradzice, Raszówka – Lipiny, Pieszków, Składowice, Zalesie i Lisiec. Ponadto w ramach realizacji gminnego programu wydano przewodniki przyrodnicze dla zabytkowych parków w Gorzelinie, Miłoradzicach, Raszowej i Siedlcach.

ościół filialny pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych i dzwonnica w Czerńcu.

Dziedzictwo gminy przybliża i definiuje szereg innych atrakcji turystycznych wykreowanych w ramach gminnego programu opieki nad zabytkami. Na przykład  rozbudowana trasa rowerowa, która została skierowana tak, by umożliwić odkrywanie ciekawych miejsc, w tym zabytków gminy Lubin. Od 2016 r. organizowany jest Gminny Rajd Rowerowy, którego uwieńczeniem jest uzyskanie odpowiednio brązowej, srebrnej lub złotej odznaki „Znam Gminę Lubin”.

W ramach gminnego programu kolejne zabytki oznakowano tablicami informacyjnymi, podobnie jak prowadzący przez gminę Szlak św. Jakuba. W 2019 r. opracowano i przeprowadzono pierwszą w gminie grę terenową Tropami Historii w Szklarach Górnych łączącą zabawę z edukacją, skierowaną do dzieci, młodzieży oraz całych rodzin. Celem gry jest prezentacja najciekawszych zakątków związanych z historią miejscowości, m. in. kościoła pw. śś. Piotra i Pawła z unikatowymi epitafiami z XVI i XVII w., barokowego pałacu w otoczeniu ogrodu ozdobnego i parku krajobrazowego oraz dawnej karczmy. Quest poza papierową wersją (w języku polskim i francuskim) posiada także wersję mobilną.

Interesującą inicjatywą spośród działań edukacyjnych był zorganizowany w 2019 r. przez Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Niemstowie konkurs pn.: Gminny Konkurs Wiedzy o Zabytkach. Uczniowie musieli wykazać się nie tylko wiedzą o zabytkach gminy, ale również przygotować prezentację i makietę wybranego obiektu. Starannie wykonane makiety zainspirowały wójta gminy Lubin do zorganizowania wystawy „Zabytki Gminy Lubin”  i ich prezentacji w Ośrodku Kultury Gminy Lubin (dalej: OKGL). W ten sposób kilkadziesiąt makiet stało się okazją do spotkań, rozmów, poznawania lokalnej historii. OKGL działa niezwykle prężnie w zakresie krzewienia edukacji o dziedzictwie kulturowym prowadząc liczne koła zainteresowań, organizując imprezy promujące lokalną kulturę, tradycje, obyczaje i obrzędy m.in. poprzez koncerty, konkursy, warsztaty kulinarne, muzyczne, teatralne, taneczne, czy rękodzielnicze. Gmina Lubin kipi wręcz pomysłami i inicjatywami służącymi edukacji i popularyzacji dziedzictwa kulturowego. Skąd te inicjatywy, pomysły?

„Niekiedy wystarczy w podejmowane działania wpleść tematykę zabytkową – tłumaczy Pani Barbara Tórz kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia, odpowiedzialnego za sprawy związane z zabytkami –  iść z duchem czasu, ale jednocześnie nie zapominając o przeszłości umiejętnie scalać te dwie przestrzenie i dwa różne horyzonty czasowe Przeszłość i Teraźniejszość. Doskonałym  przykładem tego rodzaju praktyk są np. gry terenowe, gdzie na bazie obiektów historycznych, zabytkowych oraz dziejów danej miejscowości wdrażamy nowoczesny, modny sposób korzystania z przestrzeni. Nie staramy się opierać na dorobku innych samorządów i kopiować rozwiązań, lecz dążymy do podejmowania autorskich inicjatyw na różnych polach działania, wsłuchujemy się w potrzeby, czerpiemy informacje z konferencji, wyjazdów studyjnych, obserwujemy dobre praktyki, a przede wszystkim oceniamy swój potencjał i  podejmujemy różne próby jego ukazania, jak również uwrażliwienia zarówno najmłodszych i najstarszych na walory otaczającej rzeczywistości. Skąd te pomysły? – przychodzą same wraz z miłośnikami zabytków. Staramy się im nie przeszkadzać, tylko w odpowiednim momencie udzielać wsparcia, a że mamy w najbliższym otoczeniu kreatywnych ludzi – to są efekty. Wszystkie działania edukacyjne, w zakresie popularyzacji i promocji dziedzictwa kulturowego naszej gminy są dla nas czymś naturalnym, normalnym, stąd zaskoczeniem była nominacja w  konkursie „Samorząd dla Dziedzictwa” i tak pozytywna ocena tych realizacji przez jury konkursu. Gdyby nie spojrzenie z zewnątrz, to pewnie nadal nie mielibyśmy świadomości, że wyróżniamy się w działaniach na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego na tle innych gmin”.

Wnętrze kościoła pw. Michała Archanioła w Siedlcach z XVII. wieczną dekoracją malarską zdobiącą empory i kasetonowy strop nad nawą.

Wszystkie działania edukacyjne czy promocyjne lubińskiego samorządu są rzeczywiście wyjątkowe na tle działalności gmin wiejskich, a szczególnie ważne na terenach, na których po 1945 r. nastąpiło przerwanie ciągłości kulturowej, gdyż uzupełniają one edukację na poziomie lokalnym, czyli najbardziej istotnym dla dostrzeżenia i zachowania wartości dziedzictwa.

Przy prezentacji Gminy Lubin nie można pominąć także kwestii dotyczących prowadzenia gminnej ewidencji zabytków czy sporządzania gminnych programów opieki nad zabytkami. W świetle danych GUS z 2019 r. 71 % gmin w Polsce nadal nie założyło ewidencji zabytków, a  Gmina Lubin prowadzi ewidencję od 2003 r., monitoruje, a w 2016 r. uaktualniła włączając 78 nowych obiektów. Zatem jest to możliwe. Jak sobie z tym radzi?

„Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Lubin została sporządzona na zlecenie Gminy w 2003 r. przez Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków we Wrocławiu (obecnie Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu)– informuje Pani Barbara Tórz. Karty adresowe założono wówczas wyłącznie dla obiektów nie wpisanych do rejestru zabytków. W 2012 r. zostały one uzupełnione m. in. o układy ruralistyczne i stanowiska archeologiczne, a w 2016 po weryfikacji terenowej dokonano  aktualizacji danych oraz założono karty dla kolejnych obiektów wskazanych do ochrony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Najistotniejsza w tym procesie jest systematyczność, bieżące monitorowanie sytuacji, odnotowywanie zmian oraz śledzenie przepisów. Ważne jest także, aby obowiązek ten realizowali i koordynowali kompetentni, odpowiedzialni pracownicy identyfikujący się z realizowanym zagadnieniem. Te działania pomagają nam usystematyzować m. in. zapisy gminnego programu opieki nad zabytkami”.

Ruiny barokowego założenia pałacowego w Raszowej Dużej.

Czy gminny program opieki nad zabytkami jest dokumentem pomocnym we wdrażaniu i realizowaniu zadań dotyczących dziedzictwa kulturowego?

„Dzięki spójności przyjmowanych programów wybierani na kolejne kadencje radni mają świadomość przyjętych celów i potrzeby realizacji długofalowych przedsięwzięć w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami. Ponadto każdy program dyscyplinuje do realizacji zadań w oznaczonym horyzoncie czasowym, pozwala na usystematyzowanie działań, podsumowanie i co ważne mobilizuje do inicjowania nowych zadań. Z tych względów będziemy kontynuować zakładaną w programach politykę konserwatorską oraz misję ochrony dziedzictwa kulturowego” – podsumowuje Pan Tadeusz Kielan wójt gminy Lubin.


[1] Inwestycja wykonana została ze środków budżetu gminy i wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 


Oprac. dr Jadwiga Stęchły – Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie) z wykorzystaniem odpowiedzi na pytania udzielonych przez Tadeusza Kielana – Wójta Gminy Lubin oraz Barbarę Tórz – Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia Urzędu Gminy Lubin.

Print Friendly, PDF & Email
Czy artykuł był pomocny?
Powiązane Baza Wiedzy (10)
Powiązane Ścieżki działania (0)
Powiązane Dobre Praktyki (0)
Powiązane Narzędzia (0)
Powiązane Akty Prawne (0)
Powiązane Rewitalizacja (1)
Powiązane Publikacje (0)

Zobacz także

Wpisz czego szukasz