Wpisz czego szukasz

Wybierz kategorie

Strona główna > Baza Wiedzy > Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Fundusze Norweskie

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Fundusze Norweskie

31 grudnia 2019
Wpis należy do kategorii:
Budżet programów na lata 2014-2021 (ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
Budżet programów na lata 2014-2021 (ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

Ważne informacje dla wnioskodawców:

 • Nowa perspektywa budżetowa 2014-2021
 • Nabory dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego:

Najważniejszy z punktu widzenia ochrony dziedzictwa kulturowego jest nabór do Działania I – Zarządzanie dziedzictwem kulturowym – link do programu: https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/dzialania/dzialanie-i/opis-dzialania.php

W ramach tego działania mamy dwa poddziałania:

 • Poddziałanie 1.1: Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego

Poddziałanie obejmuje swoim zakresem:

prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane (rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, montaż i remont) przy zabytkach nieruchomych oraz w ich otoczeniu na potrzeby działalności kulturalnej (wraz z nadzorami nad tymi pracami), i/lub; ochrona historycznych ogrodów i parków (wraz z nadzorami nad tymi pracami).

 • Poddziałanie 1.2: Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury dla prezentacji dziedzictwa kulturowego

Ważne informacje dla wnioskodawców:

Kwalifikowalność wydatków: od decyzji o dofinansowaniu, czyli od daty ogłoszenia wyników naboru –do końca programu, czyli do 30 kwietnia 2024 r.

 • Typy wnioskodawców:
 • publiczne instytucje kultury
 • archiwa państwowe
 • szkoły i uczelnie artystyczne
 • kościoły i związki wyznaniowe
 • organizacje pozarządowe z sektora kultury
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na listę UNESCO lub uznanymi przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za Pomniki Historii

Przewidziany jest jeden nabór ogłoszony w IV kwartale 2019 roku – od 16 stycznia do 16 marca 2020 roku.

Całkowity budżet: 60,2 mln euro, w tym:

  • Poddziałanie 1.1: Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego – 46,7 mln euro;
  • Poddziałanie1.2: Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury dla prezentacji dziedzictwa kulturowego – 13,4 mln euro

Wysokość dofinansowania: 0,5-3,5 mln euro kosztów kwalifikowalnych.

Wszystkie załączniki do wniosku są publikowane na stronie: https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/dzialania/dzialanie-i/zalaczniki-do-ogloszenia-o-naborze.php

Fundusze norweskie każdorazowo bardzo znacząco zasilają projekty z zakresu dziedzictwa kulturowego. Polska jest największym beneficjentem Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Na lata 2014-2021 otrzymaliśmy pulę 809,3 mln euro. Są one podzielone na 13 programów, wśród których jest również „Kultura” (75 mln euro). W ramach tego programu można starać się o dofinansowanie na trzy działania, przy czym najpoważniejszym jest wspomniane już:

 • Działanie I – Zarządzanie dziedzictwem kulturowym, gdzie przewidziano tylko jeden nabór. Nie jest wymagane partnerstwo z jednym z Państw-Darczyńców.
 • Naszym zainteresowaniem powinny również cieszyć się nabory w ramach Działania II – Współpraca kulturalna. Jego celem jest rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami i uczestnikami życia kulturalnego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy podmiotami – polskimi instytucjami a instytucjami z Norwegii, Islandii i Lichtensteinu. Realizacja programu przyczyni się do wzmocnienia kompetencji specjalistów w sektorach kultury, dziedzictwa kulturowego i sektorach kreatywnych. Projekty mogą być realizowane praktycznie we wszystkich dziedzinach kultury i sztuki, takich jak muzyka i sztuki sceniczne, sztuki wizualne (w tym festiwale filmowe), dziedzictwo kulturowe, sektory kreatywne, literatura i krytyka sztuki, archiwa, edukacja kulturalna i artystyczna, jak również w innych wpisujących się w cele programu. Każdy projekt musi obejmować zadania z co najmniej jednego z poniższych zakresów: przedsiębiorczość kulturalnej, rozwoju publiczności, wsparcia mniejszości etnicznych i narodowych.

W przypadku tego działania wymagane jest partnerstwo z którymś z Państw-Darczyńców. Całkowity budżet: 12,3 mln euro. Wysokość dofinansowania: 0,1-0,5 mln euro kosztów kwalifikowalnych. Kwalifikowalność wydatków: od decyzji o dofinansowaniu – do 30 kwietnia 2024 roku.

 • Trzecim działaniem w ramach funduszy norweskich jest Fundusz Współpracy Dwustronnej, którego głównym celem jest wzmacnianie współpracy pomiędzy Państwami-Darczyńcami a Państwami-Beneficjentami. W tym przypadku planowane są trzy nabory wniosków: w IV kwartale 2019 roku, w II kwartale 2020 i I kwartale 2021 roku. Przewidziane jest dofinansowanie na wizyty studyjne, których celem jest nawiązanie lub umocnienie partnerstwa między polskimi wnioskodawcami a instytucjami z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu; tzw. matchmaking seminar dla instytucji z Polski oraz z Państw-Darczyńców w celu nawiązania partnerstw pomiędzy instytucjami zainteresowanymi realizacją projektów w ramach Działania I oraz Działania II oraz szkolenia dla instytucji kultury organizowane przez Operatora. Udział w tym działaniu może pomóc nam w zdefiniowaniu naszych problemów, w wymianie wzajemnych doświadczeń i uzyskaniu wsparcia merytorycznego. Przykładem było wsparcie w ramach I edycji funduszy norweskich przy rewitalizacji Domów Tkaczy w Zgierzu, gdzie udało się wyremontować i zakonserwować cztery obiekty i skorzystać z doświadczeń dotyczących konserwacji budownictwa drewnianego. Budżet wynosi w obecnej perspektywie budżetowej 600 000 euro; są to dodatkowe środki, które wzbogacają podstawowy budżet programu (tj. 88,23 mln euro).

 

Link do strony: www.eog.gov.pl

 

Autor: Barbara Kozłowska

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Czy artykuł był pomocny?
Powiązane Baza Wiedzy (7)
Powiązane Ścieżki działania (2)
Powiązane Dobre Praktyki (0)
Powiązane Narzędzia (0)
Powiązane Akty Prawne (0)
Powiązane Rewitalizacja (0)
Powiązane Publikacje (0)

Zobacz także

Wpisz czego szukasz