Wybierz aspekty programowania, które zostaną objęte analizą

Przystępując do określenia, jak ujmować dziedzictwo w procesach zarządzania rozwojem, w tym w procesie programowania, w konkretnej jednostce samorządu terytorialnego (JST), należy przeanalizować kilka elementów, do których należą:

  • zasób dziedzictwa (szczególnie wiedzę i dostępne informacje na jego temat),
  • dotychczasowe doświadczenia związane z ujęciem dziedzictwa w programowaniu rozwoju,
  • sprawność instytucjonalna w zakresie zarządzania dziedzictwem,
  • aktywność społeczna związaną z dziedzictwem.

Katalog elementów wybranych do analizy nie jest zamknięty, może być rozszerzany ze względu na specyfikę gminy. Na przykład możliwe jest poszerzenie analizy aspekty gospodarcze związane z wpływem dziedzictwa na lokalny rynek pracy. Wydaje się, że cztery wymienione powyżej aspekty są kluczowe i uniwersalne (można je analizować dla każdej JST) dla określenia, jak ujmować dziedzictwo w programowaniu rozwoju i jaką ścieżkę budowania celów zarządzania dziedzictwem przyjąć, dlatego w dalszej części zostaną one dokładniej omówione.

W ramach analizowania poszczególnych elementów składających się na proces programowania rozwoju i ujęcia w nim dziedzictwa, konieczne jest jak najszersze włączenie interesariuszy (organizacji społecznych, instytucji kultury, lokalnych liderów – formalnych i nieformalnych). Warto więc powołać zespół, w skład którego wejdą zarówno przedstawiciele urzędu, jak i nieformalni liderzy, którzy ocenią dotychczas podejmowane działania.

Print Friendly, PDF & Email
Pokaż całą ścieżkę
Dalej
Powiązane Baza Wiedzy (0)
Powiązane Ścieżki działania (0)
Powiązane Dobre Praktyki (0)
Powiązane Narzędzia (0)
Powiązane Akty Prawne (0)
Powiązane Rewitalizacja (0)
Powiązane Publikacje (0)