Przeprowadź analizy w gminie i opracuj diagnozę dotyczącą natężenia występowania na poszczególnych obszarach gminy problemów społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych

Zespół do spraw rewitalizacji powinien zostać powołany, w sytuacji gdy władze gminy stwierdzą potrzebę prowadzenia procesu rewitalizacji. W ustawie nie wskazuje się precyzyjnie, w jaki sposób powinno to być przeprowadzone. Wystarczające na tym etapie będą przeprowadzone w gminie wewnętrzne oceny konkretnych zjawisk na niektórych obszarach. Ocena taka może wynikać zarówno z niektórych gminnych aktów (strategii rozwoju, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego), ale również własnych doświadczeń związanych np. z problematycznymi dzielnicami czy obszarami. Powołanie zespołu do spraw rewitalizacji otwiera drogę do dalszych działań przewidzianych w ustawie o rewitalizacji. Jednym z nich jest sporządzenie szerszej diagnozy.

Analizy muszą być obiektywne i weryfikowalne. Powinno z nich w sposób precyzyjny i jednoznaczny wynikać to, że na wybranym obszarze gminy dany rodzaj problemów rzeczywiście występuje w znaczącym zakresie. Kluczowe znaczenie będzie mieć zdiagnozowanie występowania problemów społecznych (bezrobocia, ubóstwa, przestępczości czy też niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego). Jest to konieczne, aby prowadzić dalszą procedurę rewitalizacji. Występowanie pozostałych rodzajów problemów może, ale nie musi być stwierdzone. Analizy mogą być prowadzone zarówno przez zewnętrznych specjalistów, jak również przez pracowników samorządowych gminy.

Z prowadzonych analiz musi jasno wynikać, że w danym obszarze występuje kumulacja określonych powyżej problemów. Analizy nie mogą więc odnosić się ogólnie do całej gminy, ale do poszczególnych jej terenów. W zależności od przypadku analiza może polegać na zdiagnozowaniu liczby osób bezrobotnych, natężenia przestępstw w określonych obszarach czy też liczby osób pobierających świadczenia socjalne. W ustawie nie ograniczono zresztą sposobów dokonywania analiz. Muszą być one jasne, weryfikowalne i dotyczyć konkretnych terenów. Mogą stanowić one część analiz przygotowywanych na cele uchwalenia lub zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zresztą przy okazji prowadzenia przez władze gminy analiz związanych z zagospodarowaniem przestrzennym może pojawić się potrzeba wyznaczenia obszaru rewitalizacji.

Dowiedz się więcej:

https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/rewitalizacja/o-rewitalizacji/ (dostęp: 20.09.2017)

Print Friendly, PDF & Email
Pokaż całą ścieżkę
Dalej
Powiązane Baza Wiedzy (0)
Powiązane Ścieżki działania (0)
Powiązane Dobre Praktyki (0)
Powiązane Narzędzia (0)
Powiązane Akty Prawne (0)
Powiązane Rewitalizacja (0)
Powiązane Publikacje (0)