Wpisz czego szukasz

Wybierz kategorie

Ścieżka działania

Jak uzyskać pozwolenia na prace przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków?

Prowadzenie jakichkolwiek działań prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w obiekcie zabytkowym, jak i na obszarach wpisanych do rejestru zabytków wymaga uzyskania pozwolenia konserwatorskiego zgodnie z art. 36 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Ustawa wymienia kolejno: prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu zabytku, prowadzenie badań konserwatorskich i architektonicznych. Należy uzyskać zgodę konserwatora również na przemieszczanie zabytku nieruchomego, trwałe przeniesienie zabytku ruchomego, dokonywanie podziału zabytku nieruchomego oraz zmianę jego przeznaczenia i sposobu korzystania z tego zabytku, a także na umieszczanie urządzeń technicznych i reklamowych oraz podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku. W przypadku archeologii niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na badania archeologiczne oraz na poszukiwania prowadzone przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania. Pozwolenie WKZ ma formę decyzji administracyjnej, tak więc w toku postępowania mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

W celu przeprowadzenia remontu dawnej willi Fränkla w Prudniku (obecnie domu kultury) Gmina Prudnik gmina zleciła opracowanie kompleksowego projektu przebudowy i zmiany sposobu użytkowania obiektu, na tej podstawie uzyskała pozwolenie WKZ na prowadzenie robót budowlanych i prac konserwatorskich w zabytku.

Tryb wydawania pozwoleń reguluje Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków. Rozporządzenie to precyzuje zakres wniosku i załączników dla każdego typu działań przy zabytku. Poniżej prezentujemy ścieżkę postępowania w celu uzyskania pozwolenia na typowy remont zabytku, np. wymianę pokrycia dachu (roboty budowlane), odnowienie elewacji (prace konserwatorskie detalu architektonicznego).

 

Zrób wcześniej:

Użytkowanie nieruchomego obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru wymaga posiadania przez jego właściciela lub posiadacza dokumentacji konserwatorskiej, w której określony jest stan zachowania zabytku, ewentualna możliwość jego adaptacji, uwzględniająca historyczną funkcję i wartości zabytku. Na tej podstawie powinien powstać program prac konserwatorskich, w którym zostanie zaproponowany zakres i metody prowadzenia prac, z uwzględnieniem materiałów i technologii. Oprócz tego powinien zostać opracowany program zagospodarowania zabytku nieruchomego wraz z otoczeniem i sposób korzystania z zabytku z wyeksponowaniem wartości zabytkowych. Obydwa programy powinny zostać uzgodnione z WKZ. Programy te pozwolą na sprecyzowanie wniosku do konserwatora o wydanie pozwolenia, ale też na tej podstawie można oszacować koszty prowadzenia robót.

 

Autor: Iwona Solisz

Print Friendly, PDF & Email
Pokaż całą ścieżkę
Rozpocznij ścieżkę
Powiązane Baza Wiedzy (0)
Powiązane Ścieżki działania (0)
Powiązane Dobre Praktyki (0)
Powiązane Narzędzia (0)
Powiązane Akty Prawne (0)
Powiązane Rewitalizacja (0)
Powiązane Publikacje (0)

Wpisz czego szukasz