Wpisz czego szukasz

Wybierz kategorie

Ścieżka działania

Jak aplikować o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane od wojewódzkiego konserwatora zabytków

Artykuł prezentuje poszczególne działania, które należy podjąć, aby uzyskać dotację wojewódzkiego konserwatora zabytków, omawia zakres wniosku o udzielenie dotacji, niezbędne załączniki oraz terminy składania wniosku do konserwatora wojewódzkiego.

Część kroków związanych ze staraniem się o dotację WKZ wymaga starania się o wydanie pozwolenia konserwatorskiego (wpis do rejestru, określenie zakresu prac). Poza ogólnymi zasadami dotyczącymi udzielania dotacji przez WKZ, opisanymi w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (art. 71–83a) oraz Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie ma jednolitych standardów dotyczących udzielania dotacji (np. wzoru wniosku). Dlatego konserwatorzy wojewódzcy, rozpatrując złożone wnioski, posługują się opracowanymi we własnych urzędach procedurami i mogą żądać dodatkowych informacji i załączników niż tylko te, które określa rozporządzenie ministra.

Pałac w Wysokiej w trakcie realizacji prac budowlanych i konserwatorskich objętych dotacją Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, fot. I. Solisz.

 

Autor: Iwona Solisz

Print Friendly, PDF & Email
Pokaż całą ścieżkę
Rozpocznij ścieżkę
Powiązane Baza Wiedzy (0)
Powiązane Ścieżki działania (0)
Powiązane Dobre Praktyki (0)
Powiązane Narzędzia (0)
Powiązane Akty Prawne (0)
Powiązane Rewitalizacja (0)
Powiązane Publikacje (0)

Wpisz czego szukasz