Wpisz czego szukasz

Wybierz kategorie

Strona główna > Rewitalizacja > O projekcie > Prezentacja opracowania studium ochrony wartości kulturowych w Bolesławcu

Prezentacja opracowania studium ochrony wartości kulturowych w Bolesławcu

26 lutego 2024
Wpis należy do kategorii:

Pod koniec 2023 roku, w Urzędzie Miasta Bolesławca odbyła się uroczysta prezentacja opracowania: Bolesławiec, woj. dolnośląskie. Studium ochrony wartości kulturowych.

Studium opracowane zostało w latach 2021-2022 przez zespoły wrocławskiego Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz bolesławieckiego Muzeum Ceramiki przy współpracy z Urzędem Miasta Bolesławiec w ramach realizacji Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022, w oparciu o zawarte porozumienie o współpracy.

Położony w południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego Bolesławiec, którego historia ściśle jest związana z rzemiosłem garncarskim i produkcją wyrobów ceramicznych, od lat z powodzeniem realizuje zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Proces ten odbywa się przy dużych nakładach finansowych, wysokiej świadomości władz miasta i kompetencjach pracowników samorządowych oraz zaangażowaniu i kreatywności miejskiej instytucji, jaką jest Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Polityka rewitalizacyjna miasta – uznająca dziedzictwo kulturowe miasta jako niekwestionowany potencjał – realizowana jest od 2005 r. w oparciu o przyjmowane przez Radę Miasta Bolesławca programy rewitalizacji. Obecnie miasto realizuje przedsięwzięcia  rewitalizacyjne w oparciu o Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Bolesławiec.

Opracowane przez zespoły ekspertów Studium ochrony wartości kulturowych Bolesławca poszerza dotychczasową wiedzę na temat dziedzictwa kulturowego miasta. Jedyne wcześniejsze tego typu opracowanie – Studium historyczne do odbudowy ośrodka historycznego w Bolesławcu sporządzone zostało w 1953 r. przez Wojciecha Gluzińskiego, Mieczysława Zlata i Józefa Piątka („Miastoprojekt” Biuro Projektów Budownictwa Miejskiego we Wrocławiu).

Prezentowane Studium składa się z dziesięciu tomów tekstu i materiałów ilustracyjnych oraz teki z mapami. Zagadnienia ogólne zebrane w I tomie dotyczą stanu prawnego ochrony zabytków miasta oraz prowadzonych przez miasto działań w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego z uwzględnieniem projektów rewitalizacyjnych. W formie kalendarium zebrane zostały najważniejsze wydarzenia z historii miasta; przedstawiony został jego rozwój przestrzenny.. Szeroko omówione zostały dwa zespoły tematyczne w zakresie niematerialnego dziedzictwa kulturowego – tradycje i przekazy ustne, tradycje muzyczne oraz praktyki społeczno-kulturowe grup bolesławieckich osadników i ich potomków, oraz drugi – wiedza i umiejętności związane z rzemiosłem tradycyjnym – ceramika bolesławiecka. Zaproponowane zostały wytyczne do opracowań planistycznych oraz rekomendacje w zakresie ujęcia zagadnień związanych z wykorzystaniem potencjałów dziedzictwa kulturowego w dokumentach strategicznych miasta, w tym związanych z rewitalizacją. Zamieszczony został pełny spis wykorzystanych materiałów: literatury, źródeł ikonograficznych i kartograficznych oraz archiwaliów.

Prezentacja opracowania studium ochrony wartości kulturowych w Bolesławcu
Prezentacja studium ochrony wartości kulturowych miasta Bolesławiec, fot. A.Kowalski Urząd Miasta Bolesławiec

Kolejne trzy tomy opracowania – to katalog zabytków opracowany w oparciu o wizje terenowe. Sporządzony został katalog stanowisk archeologicznych oraz zestawienie wyników badań archeologicznych prowadzonych w Bolesławcu. Około 800 haseł katalogowych utworzono dla wszystkich zabytków nieruchomych ujętych w gminnej ewidencji zabytków, proponowanych do ujęcia w gez oraz dla budynków istotnych dla struktury urbanistycznej Starego Miasta, wzniesionych w czasie powojennej odbudowy Bolesławca. Hasła katalogowe zawierają informacje historyczne o obiektach zabytkowych, ich znaczeniu w strukturze urbanistycznej miasta, ocenę stanu zachowania historycznej substancji i formy zabytku oraz proponowane zalecenia konserwatorskie.

Tomy V-X zawierają materiał ilustracyjny: reprodukcje wybranych materiałów kartograficznych, ikonograficznych oraz projektowych (1350 ilustracji), materiał ilustracyjny dotyczący dziedzictwa niematerialnego, a następnie fotografie dokumentujące stan obecny obiektów ujętych w katalogu zabytków (blisko 2800 fotografii).

Integralną częścią studium są plansze: Wytyczne do ochrony zachowanych elementów historycznego zagospodarowania opracowane w skali 1:2000 oraz Zagadnienia archeologiczne w skali 1:10000.

W uroczystej prezentacji uczestniczył Piotr Roman – Prezydent Miasta Bolesławiec, Marta Zborowska, naczelnik Wydziału Mienia i Gospodarki Przestrzennej, Marta Gęsikowska, zastępca naczelnika Wydziału Mienia i Gospodarki Przestrzennej, Agnieszka Gergont, rzecznik prasowy Miasta, Anna Bober-Tubaj, dyrektor Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Barbara Glinkowska (Muzeum Ceramiki w Bolesławcu), Grzegorz Grajewski, kierownik Oddziału Terenowego we Wrocławiu Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Maria Czyszczoń (NID OT we Wrocławiu), Donata Trenkler (NID OT we Wrocławiu) oraz Bogna Oszczanowska – koordynator Centrum Kompetencji ds. rewitalizacji w Narodowym Instytucie Dziedzictwa dla województwa dolnośląskiego i lubuskiego (NID OT we Wrocławiu). Spotkanie relacjonowane było również przez media lokalne.

 

Prezentacja studium ochrony wartości kulturowych miasta Bolesławiec
Prezentacja studium ochrony wartości kulturowych miasta Bolesławiec, fot. A.Kowalski Urząd Miasta Bolesławiec
Prezentacja opracowania studium ochrony wartości kulturowych w Bolesławcu
Prezentacja opracowania studium ochrony wartości kulturowych w Bolesławcu, fot. A. Kowalski, Urząd Miasta Bolesławiec

Z uwagi na prowadzone przez miasto procesy rewitalizacyjne Studium ochrony wartości kulturowych Bolesławca będzie mogło zostać wykorzystane zarówno przy aktualizacjach obowiązującego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Bolesławiec, jak i przy sporządzaniu w przyszłości nowego dokumentu. Ponadto będzie mogło być również pomocne przy realizacji przedsięwzięć wpisanych do aktualnego dokumentu. Ustalenia zawarte w  studium będą mogły służyć również jako kompleksowy zbiór informacji o dziedzictwie kulturowym miasta do wykorzystania w pozostałych dokumentach strategicznych oraz w opracowaniach planistycznych.

Zachęcamy do pobrania prezentacji zawierającej wyciąg istotnych informacji ze studium ochrony wartości kulturowej:

Prezentacja opracowania studium wartości kulturowych w Bolesławcu
Opracowanie: Bogna Oszczanowska, główny specjalista, koordynator Centrum Kompetencji ds. rewitalizacji w Narodowym Instytucie Dziedzictwa dla województwa dolnośląskiego i lubuskiego
Autor zdjęć: Adrian Kowalski, Urząd Miasta Bolesławiec

Print Friendly, PDF & Email
Czy artykuł był pomocny?
Powiązane Baza Wiedzy (0)
Powiązane Ścieżki działania (0)
Powiązane Dobre Praktyki (0)
Powiązane Narzędzia (0)
Powiązane Akty Prawne (0)
Powiązane Rewitalizacja (0)
Powiązane Publikacje (0)

Wpisz czego szukasz