Wpisz czego szukasz

Wybierz kategorie

Strona główna > Baza Wiedzy > Nowe instrumenty ochrony krajobrazu – audyt krajobrazowy

Nowe instrumenty ochrony krajobrazu – audyt krajobrazowy

23 stycznia 2018
Wpis należy do kategorii:

Audyt jest formą bezpośredniej kontroli wybranego obszaru. Zawarty w Ustawie O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym reguluje właściwą ochronę krajobrazu.

Audyt krajobrazowy – art. 38 a u.p.z.p.

 • Sporządzany dla obszaru województwa nie rzadziej niż raz na 20 lat.
 • Identyfikuje krajobrazy występujące na całym obszarze województwa, określa ich cechy charakterystyczne oraz dokonuje oceny ich wartości.

Zakres – audyt krajobrazowy, w szczególności:

1. Określa:

 • krajobrazy występujące na obszarze danego województwa,
 • lokalizację krajobrazów priorytetowych.

2. Wskazuje lokalizację i granice:

 • parków kulturowych,
 • parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, Co zastanawiające – już nie zespołów przyrodniczo – krajobrazowych,
 • obiektów znajdujących się na listach Światowego Dziedzictwa UNESCO, obszarów Sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO (MaB) lub obszarów i obiektów proponowanych do umieszczenia na tych listach;

3. Przedstawia:

 • zagrożenia dla możliwości zachowania wartości krajobrazów, o których mowa w pkt 1 lit. b, oraz wartości krajobrazów w obrębie obszarów lub obiektów, o których mowa w pkt 2.;
 • rekomendacje i wnioski dotyczące kształtowania i ochrony krajobrazów, o których mowa w pkt 1 lit. b, oraz krajobrazów w obrębie obszarów lub obiektów, o których mowa w pkt 2, w szczególności poprzez wskazanie obszarów, które powinny zostać objęte formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3, 4 i 9 u.o.p. – , więc jako parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe;
 • lokalne formy architektoniczne zabudowy w obrębie krajobrazów, o których mowa w pkt 1 lit. b. Zapis ten ma na celu zachowanie lokalnej tożsamości krajobrazu poprzez harmonizowanie nowych obiektów z zastaną zabudową i wynika z uznania, że na kształt krajobrazu mają wpływ także formy architektoniczne właściwe dla danego obszaru (miejscowości bądź regionu). Jako lokalną formę architektoniczną należy rozumieć typowe cechy zabudowy wykształcone historycznie i wyróżniające ją na danym obszar na tle innych. Lokalną formę architektoniczną określają gabaryty obiektów budowlanych, ich proporcje, formy dachów, konstrukcje ścian, proporcje otworów okiennych, stosowane materiały budowlane i kolorystyka, a także rozmieszczenie obiektów na działce siedliskowej, np. typ zagrody dominujący na danym obszarze wiejskim.

W audycie nie ma obowiązku odnoszenia się do zabytków rejestrowych

Dodatkowo audyt krajobrazowy może wskazywać te obszary objęte formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3, 4 i 9 u.o.p., które ze względu na znaczący spadek wartości krajobrazu wymagają pogłębionej analizy zasadności ich dalszej ochrony.

Skutki prawne rekomendacji zawartych w audycie krajobrazowym:

 • Art. 10 ust. 1 pkt 4a u.p.z.p., rekomendacje i wnioski zawarte w audycie krajobrazowym uwzględnia się w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
 • Art. 39 ust. 3 u.p.z.p. uwzględnia się je także w planie zagospodarowania przestrzennego województwa.
 • Art. 15 ust. 2 pkt 7 u.p.z.p. w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego określa się obowiązkowo granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, w tym krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym.
 • Art. 19 ust. 1b u.o.z. rekomendacje i wnioski zawarte w audycie krajobrazowym uwzględnia się w uchwale reklamowej.
 • Art. 16 ust. 4c i art. 23 ust. 3c u.o.p. rada gminy nie może odmówić uzgodnienia projektu uchwały w sprawie utworzenia parku krajobrazowego lub powiększenia jego obszaru oraz w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu, w przypadku gdy podjęcie tej uchwały jest konsekwencją rekomendacji dotyczącej utworzenia lub powiększenia obszaru parku krajobrazowego zawartej w audycie krajobrazowym.

 

Relacje do form ochrony przyrody i form ochrony zabytków – ich nadrzędność względem audytu
Rekomendacje i wnioski, zawarte w audycie krajobrazowym, nie mogą być sprzeczne z celami i sposobami ochrony obszarów i obiektów, o których mowa w ust. 3 pkt 2, (parków kulturowych, parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazo¬wych, obszarów chronionego krajobrazu, obiektów znajdujących się na listach Świato¬wego Dziedzictwa UNESCO, obszarów Sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO (MaB) lub obszarów i obiektów proponowanych do umieszczenia na tych listach);
Klasyfikację krajobrazów i metodologię audytu określi rozporządzenie Rady Ministrów (w dacie opracowania materiałów nadal trwają nad nim prace) wydane na podstawie art. 38a ust. 6 u.p.z.p.

 

Tryb uchwalenia audytu krajobrazowego – art. 38 b u.p.z.p.

 • Sporządza go zarząd województwa.
 • Uchwala sejmik województwa.
 • Nie jest aktem prawa miejscowego – chociaż w części dotyczącej rekomendacji i wniosków należy go uznać za akt kierownictwa wewnętrznego.
 • WKZ jest organem opiniującym (art. 38b ust. 2 pkt 2 lit. c) u.p.z.p.) – ponieważ ustawa nie zawiera w tym zakresie ograniczeń należy uznać, że uprawnienie do opiniowania dotyczy całości ustaleń audytu. Przedmiotem opiniowania powinna być między innymi identyfikacja krajobrazów priorytetowych – w zakresie uwzględnienia krajobrazów kulturowych i zespołów urbanistycznych oraz prawidłowa lokalizacja parków kulturowych . Ponieważ w dacie przygotowywania niniejszych materiałów nie zostało wydane jeszcze rozporządzenie wykonawcze, o którym mowa w art. art. 38a ust. 6 u.p.z.p., istotna materia w ramach współdziałania WKZ będzie zależna od szczegółowego zakresu audytu określonego w rozporządzeniu.

Szczególne znaczenie będzie miało zaopiniowanie zawartych w audycie rekomendacji i wniosków oraz wskazania lokalnych form architektonicznych zabudowy w obrębie krajobrazów priorytetowych. W tym zakresie WKZ jako organ opiniujący może powoływać się na wiadomości i materiały znane z urzędu.

 Brak zajęcia przez WKZ stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu audytu krajobrazowego uznaje się za wyrażenie pozytywnej opinii o projekcie w przedłożonym brzmieniu („domniemanie pozytywnej opinii”)

 

Źródła prawne:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

 

Dowiedz się więcej:

Usługa szkoleniowa na potrzeby pracowników urzędów ochrony zabytków w Polsce. Materiały szkoleniowe. Procedura administracyjna i przepisy prawnej ochrony zabytków (poziom zaawansowany), MindLab, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa 2017.

Fogel A., Uchwała reklamowa. Przewodnik dla gmin, Warszawa 2017.

 

Autor: Anna Fogel

 

Print Friendly, PDF & Email

Dokumenty do pobrania

 • Uchwała reklamowa. Przewodnik dla gmin.

  Wielkość pliku: 230 kB Pobierz plik
Czy artykuł był pomocny?
Powiązane Baza Wiedzy (8)
Powiązane Ścieżki działania (0)
Powiązane Dobre Praktyki (0)
Powiązane Narzędzia (0)
Powiązane Akty Prawne (0)
Powiązane Rewitalizacja (0)
Powiązane Publikacje (0)

Zobacz także

Wpisz czego szukasz