Wpisz czego szukasz

Wybierz kategorie

Strona główna > Baza Wiedzy > Etapy postępowania o wznowienie postępowania w sprawach decyzji organów ochrony zabytków

Etapy postępowania o wznowienie postępowania w sprawach decyzji organów ochrony zabytków

23 listopada 2021
Wpis należy do kategorii:

W artykule omówiono krok po kroku poszczególne etapy postępowania o wznowienie postępowania od momentu złożenia wniosku aż po rozstrzygnięcie istoty sprawy.

Etap 1. Wniesienie podania o wznowienie postępowania do organu, który wydał decyzję w I instancji. Podanie musi spełniać wymogi co do formy, określone w art. 63 K.P.A., tj. powinno zawierać co najmniej wskazanie adresata, jego adres (również w przypadku złożenia podania w postaci elektronicznej), określać żądanie, a także zostać podpisane przez wnoszącego podanie.

Etap 2. Chwila wniesienia podania o wznowienie postępowania jest momentem wszczęcia postępowania wstępnego, w trakcie którego organ weryfikuje, czy podanie zostało wniesione przez stronę oraz czy zachowany został termin do wniesienia podania o wznowienie, o którym mowa w art. 148 § 1 lub 2, art. 145a § 2, art. 145aa § 2 bądź art. 145b § 2 K.P.A.

W przypadku uchybienia jednemu z wymogów na podstawie art. 149 § 3 K.P.A. organ wydaje postanowienie o odmowie wznowienia postępowania, na które przysługuje zażalenie.

Zachowanie terminu do wniesienia podania o wznowienie postępowania jest przesłanką ograniczoną podmiotowo do strony (stron) postępowania. Jej zakres nie rozciąga się na wszczęcie postępowania z urzędu. Organ właściwy do wznowienia postępowania nie jest ograniczony ustawowym terminem dopuszczalności wszczęcia postępowania, może zatem samodzielnie wszcząć postępowanie z urzędu, z wyjątkiem wznowienia postępowania z przyczyny określonej w art. 145 § 1 pkt 4 oraz art. 145a–145b K.P.A., które następuje tylko na żądanie strony.

Etap 3. W przypadku stwierdzenia, że oba wskazane już wymogi zostały spełnione, organ, który w sprawie wydał decyzję w ostatniej instancji, na podstawie art. 149 § 1 K.P.A. wydaje postanowienie o wznowieniu postępowania. W związku ze wznowieniem postępowania organ może z urzędu albo na wniosek wydać na podstawie art. 152 § 1 K.P.A. postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji, jeżeli stwierdzi, że okoliczności sprawy stwarzają prawdopodobieństwo, że w wyniku postępowania o wznowienie decyzja zostanie uchylona. Na postanowienie służy zażalenie, chyba że postanowienie wydał minister lub samorządowe kolegium odwoławcze.

Etap 4. Od momentu wydania postanowienia o wznowieniu postępowania organ prowadzi postępowanie merytoryczne co do przyczyn wznowienia oraz rozstrzygnięcia istoty sprawy, co kończy wydanie nowej decyzji.

Etap 5. Zakończenie postępowania po wznowieniu może zakończyć się wydaniem:

  1. decyzji uchylającej dotychczasową decyzję i wydaniem nowej decyzji rozstrzygającej sprawę merytorycznie, gdy przesłanka, na której oparto żądanie wznowienia, okazała się zasadna; albo
  2. decyzji o odmowie uchylenia decyzji, gdy stwierdzono, że nie zachodzi żadna z przesłanek wznowienia postępowania, o których mowa w art. 145 § 1, art. 145a, art. 145aa lub art. 145b K.P.A.; albo
  3. decyzji o stwierdzeniu wydania decyzji z naruszeniem prawa, której nie można uchylić, wraz ze wskazaniem przyczyn, dla których nie można jej uchylić, co ma miejsce w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 146 K.P.A. (tj. upływu terminu, w którym uchylenie decyzji może nastąpić, albo gdy w wyniku wznowienia postępowania mogłaby zapaść wyłącznie decyzja odpowiadająca w swej istocie decyzji dotychczasowej); albo
  4. decyzji uchylającej w części wcześniejszą decyzję (możliwość niewynikająca wprost z przepisu, ale orzecznictwa – zob. np. wyrok NSA z dnia 28 stycznia 2002 r., sygn. V SA 1160/01); albo
  5. postanowienia – analogicznie do decyzji w pkt 1–4, gdy postępowanie o wznowienie toczyło się w sprawie zakończonej ostatecznym postanowieniem.

 

Dowiedz się więcej:

Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2019.

Federczyk W., Klimaszewski M., Majchrzak B., Postępowanie administracyjne, Warszawa 2018.

Postępowanie administracyjne, red. T. Woś, Warszawa 2017.

Wierzbowski M., Szubiakowski M., Wiktorowska A., Postępowanie administracyjne – ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2017.

 

Autor: Katarzyna Zalasińska [aktualizacja: Jacek Brudnicki; stan prawny na 31.07.2021 r.]

Print Friendly, PDF & Email
Czy artykuł był pomocny?
Powiązane Baza Wiedzy (1)
Powiązane Ścieżki działania (0)
Powiązane Dobre Praktyki (0)
Powiązane Narzędzia (0)
Powiązane Akty Prawne (1)
Powiązane Rewitalizacja (0)
Powiązane Publikacje (0)

Zobacz także

Wpisz czego szukasz