Wpisz czego szukasz

Wybierz kategorie

Strona główna > Baza Wiedzy > Nowe instrumenty ochrony krajobrazu – ustawa „krajobrazowa” i uchwała „reklamowa”

Nowe instrumenty ochrony krajobrazu – ustawa „krajobrazowa” i uchwała „reklamowa”

23 stycznia 2018
Wpis należy do kategorii:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu daje szereg możliwości prawnych do tego, aby zadbać o panoramę polskich miast. Jednym z konkretnych wymiarów stanowienia prawa w tym względzie jest uchwała „reklamowa”, której celem jest troska o odpowiednie rozmieszczenie obiektów reklamowych tak, aby wyeksponować krajobraz polskich miejscowości. Artykuł wskazuje na zmiany jakie w zakresie poszczególnych przepisów wprowadza wspomniana ustawa. 

Ustawą krajobrazową usunięty został dotychczasowy przepis zawarty w art. 15 ust. 3 pkt 9 u.p.z.p. Przepis ten stanowił, że w planie miejscowym, w zależności od potrzeb, określane były zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urzą­dzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Zgodnie z nowymi przepisa­mi wprowadzenie takich ustaleń nie będzie już możliwe w planach miejscowych, ale wyłącznie w uchwale reklamowej, wydawanej na podstawie art. 37a znowelizowane­go brzmienia u.p.z.p. Wyjątek dotyczy planów miejscowych, do sporządzania których przystąpiono do 11 września 2015 r.

 

Uchwała „reklamowa” – art. 37 a u.p.z.p.: 

 • jest fakultatywna,
 • uchwalana przez radę gminy,
 • jest aktem prawa miejscowego,
 • przyjmowana dla CAŁEGO obszaru gminy – z wyłączeniem terenów zamkniętych ustalonych przez inne organy, niż ministra właściwego do spraw transportu,
 • może przewidywać różne regulacje dla różnych obszarów gminy określając w sposób jednoznaczny granice tych obszarów.

Zakres:
1. Rada Gminy może ustalić w formie uchwały zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, również ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

2. W odniesieniu do szyldów w uchwale, określa się zasady i warunki ich sytuowania, gabaryty oraz liczbę szyldów, które mogą być umieszczone na danej nieruchomości przez podmiot prowadzący na niej działalność.

3. W uchwale, rada gminy może ustalić zakaz sytuowania ogrodzeń oraz tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, z wyłączeniem szyldów.

Nie można zakazać sytuowania szyldów – jedyny instrument regulacyjny to ich liczba, powierzchnia, kształt. Nie można ustalić materiałów z których wykonane są szyldy.

Zakazy co do ogrodzeń oraz tablic reklamowych i urządzeń reklamowych – nie mogą być dowolne – muszą być uzasadnione i proporcjonalne – w tym zakresie należy uwzględnić orzecznictwo co do władztwa planistycznego gminy. Władztwo to musi spełniać wymogi:

 • należytego ważenia interesów,
 • proporcjonalności (wynikającej z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP),
 • równości wobec prawa (por. m.in. wyroki NSA z 26 czerwca 2012 r., sygn. akt II OSK 944/12, 24.10.2014 r., II OSK 906/13).

 

Art. 12 ust. 2 ustawy krajobrazowej:
Regulacje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w dniu wejścia w życie ustawy i przyjętych na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 9 u.p.z.p., obowiązują do dnia wejścia w życie uchwały reklamowej. Przepisy uchwały stosuje się nie tylko do obiektów nowolokalizowanych, ale również zawiera obowiązki dostosowania obiektów już istniejących w dacie wejścia w życie
uchwały:
1. Uchwała reklamowa określa warunki i termin dostosowania istniejących w dniu jej wejścia w życie obiektów małej architektury, ogrodzeń oraz tablic reklamowych i urządzeń reklamowych do zakazów, zasad i warunków w niej określonych, nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały.

2. Uchwała reklamowa może:

 • wskazywać rodzaje obiektów małej architektury, które nie wymagają dostosowania do zakazów, zasad lub warunków określonych w uchwale,
 • wskazywać obszary oraz rodzaje ogrodzeń dla których następuje zwolnienie z obowiązku dostosowania ogrodzeń istniejących w dniu jej wejścia w życie do zakazów, zasad lub warunków określonych w uchwale.

Nie może być żadnych wyłączeń z dostosowania dla tablic reklamowych i urządzeń reklamowych!

Procedura uchwalenia uchwały reklamowej – art. 37 b u.p.z.p.
WKZ jest organem uzgadniającym projekt uchwały w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym obowiązuje „domniemanie pozytywnego uzgodnienia”:
Art. 37 b ust. 4 u.p.z.p.: brak zajęcia stanowiska w terminie miesiąca od dnia otrzymania projektu uchwały, przez organy uzgadniające uznaje się za uzgodnienie projektu uchwały w przedłożonym brzmieniu.

 

Źródła prawne:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu.

 

Dowiedz się więcej:

Usługa szkoleniowa na potrzeby pracowników urzędów ochrony zabytków w Polsce. Materiały szkoleniowe. Procedura administracyjna i przepisy prawnej ochrony zabytków (poziom zaawansowany), MindLab, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa 2017.

Fogel A., Uchwała reklamowa. Przewodnik dla gmin, Warszawa 2017.

 

Autor: Anna Fogel

Print Friendly, PDF & Email

Dokumenty do pobrania

 • Uchwała reklamowa. Przewodnik dla gmin.

  Wielkość pliku: 230 kB Pobierz plik
Czy artykuł był pomocny?
Powiązane Baza Wiedzy (8)
Powiązane Ścieżki działania (0)
Powiązane Dobre Praktyki (0)
Powiązane Narzędzia (0)
Powiązane Akty Prawne (1)
Powiązane Rewitalizacja (0)
Powiązane Publikacje (1)

Zobacz także

Wpisz czego szukasz