Wpisz czego szukasz

Wybierz kategorie

Strona główna > Rewitalizacja > Materiały > Gminny program rewitalizacji a ochrona dziedzictwa w Łodzi – dobra praktyka

Gminny program rewitalizacji a ochrona dziedzictwa w Łodzi – dobra praktyka

22 września 2017
Wpis należy do kategorii:

Tekst dotyczy dobrej praktyki w zakresie przygotowywania gminnego programu rewitalizacji i ujmowaniu w nim zagadnień dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego w Łodzi.

Kontekst lokalny

Kolejnym etapem po wyznaczeniu w uchwale obszaru rewitalizacji jest praca nad gminnym programem rewitalizacji. Jako dobrą praktykę w tym zakresie – odnoszącą się również do kwestii związanych z dziedzictwem kulturowym – wskazać można gminny program rewitalizacji uchwalony Uchwałą Rady Miasta Łodzi nr XXXV/916/16, 28 września 2016 r.

Gminny program rewitalizacji nie jest aktem prawa miejscowego, ale aktem wewnętrznie wiążącym. Nie wywołuje więc bezpośrednich skutków dla właścicieli nieruchomości. Odgrywa jednak kluczową rolę przy tworzeniu kolejnych dokumentów – Specjalnej Strefy Rewitalizacji i miejscowego planu rewitalizacji.

 

Przebieg

W części diagnostycznej uchwały wyodrębniono problemy funkcjonalno-przestrzenne. Wskazano, że Łódź ma wyjątkową w skali kraju liczbę unikatowych zabytkowych fabryk, pałaców, willi miejskich oraz kamienic, tworzących wyjątkowy charakter miasta. Zabytkowe budynki mieszkalne, ze względu na swoją specyfikę, pozwalają na stworzenie wyjątkowych mieszkań. Niemniej dużo budynków jest w złym stanie technicznym. W tym kontekście pojawia się problem opuszczonych budynków, brak środków na ich remonty oraz ograniczenia związane ze sprzedażą nieruchomości w związku z ujęciem ich w ewidencji zabytków. Jednym z kluczowym problemów jest więc zły stan techniczny budynków o wysokiej wartości zabytkowej.

W związku z powyższym w dalszej części gminnego programu rewitalizacji wyróżniono następujące przedsięwzięcia rewitalizacyjne:

  • przedsięwzięcia nr 5 i 6, rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – jednym z celów jest poprawienie standardu budynków mieszkalnych i usługowych, co znajduje wyraz w działaniach inwestycyjnych obejmujących remont / przebudowę / rozbudowę / nadbudowę / prace konserwatorskie kamienic stanowiących w 100% własność gminy, a także budowie lub rozbudowie budynków służących rozwojowi społecznego budownictwa czynszowego;

Jednym z celów rewitalizacji jest poprawienie standardu budynków mieszkalnych i usługowych, co znajduje wyraz w działaniach inwestycyjnych obejmujących remont / przebudowę / rozbudowę / nadbudowę / prace konserwatorskie kamienic stanowiących w 100% własność gminy.”

  • przedsięwzięcie nr 38, zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów – obejmuje prace konstrukcyjne, wzmacniające istniejącą konstrukcję budynków, roboty konstrukcyjne dostosowujące istniejącą przestrzeń do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, BHP, a także remont konserwatorski i restauratorski obiektów, prace remontowo-konserwatorskie wnętrz pałacowych oraz renowacja ich wystroju wraz z modernizacją instalacji wewnętrznych;
  • przedsięwzięcie nr 55, modernizacja zabytkowego kina „Tatry” – obejmuje poprawę stanu technicznego budynku: termomodernizację z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz demontaż azbestu z elewacji północnej, przystosowanie instalacji wewnętrznych do obowiązujących norm i przepisów, przystosowanie budynku do obowiązujących przepisów higieniczno-sanitarnych, poprawę oraz usprawnienie warunków użytkowania budynku, przystosowanie obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i w końcu przystosowanie obiektu pod względem użytkowania przez osoby niepełnosprawne.

 

Efekty

W gminnym programie rewitalizacji po podkreśleniu kluczowych problemów, również związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego, zaproponowano konkretne rozwiązania oraz wskazano, które podmioty będą te rozwiązania realizować. Przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi mogą być więc zarówno szersze działania zaplanowane wobec szerszej liczby budynków (np. stanowiących własność gminy), jak również konkretne, bardziej precyzyjnie wskazane działania związane z konkretnymi obiektami.

 

Autor: Maciej J. Nowak

Print Friendly, PDF & Email
Czy artykuł był pomocny?
Powiązane Baza Wiedzy (0)
Powiązane Ścieżki działania (0)
Powiązane Dobre Praktyki (0)
Powiązane Narzędzia (0)
Powiązane Akty Prawne (0)
Powiązane Rewitalizacja (0)
Powiązane Publikacje (0)

Wpisz czego szukasz