Wpisz czego szukasz

Wybierz kategorie

Szkolenia NID

28 sierpnia 2020

Wspieramy kompetencje z zarządzania dziedzictwem nie tylko poprzez www.samorząd.nid.pl, ale także realizując szkolenia dla społeczności lokalnych od 2016 roku. A teraz uruchamiamy nowe narzędzie – platformę e-szkoleniową dostępną dla wszystkich chętnych.

Jest to narzędzie, z którego mogą korzystać wszyscy zainteresowani zarządzaniem dziedzictwem. To zagadnienie interdyscyplinarne, na poziomie lokalnym wymaga współpracy wielu podmiotów. Dlatego szczególnie zachęcamy do jej używania urzędników gminnych odpowiedzialnych za zabytki, rozwój, planowanie przestrzenne, promocję i edukację, lokalne instytucje kultury i ośrodki muzealne, organizacje pozarządowe, liderów lokalnych, przedsiębiorców.

Z materiałów merytorycznych dostępnych na platformie – publikacje do pobrania i e-szkoleń z różnych zagadnień związanych z zarządzaniem dziedzictwem – można korzystać w dowolnym momencie. Aktualnie udostępniamy siedem e-szkoleń, a planowane są kolejne:

1. Prawo ochrony zabytków: omówienie podstawowych pojęć z zakresu ochrony zabytków, formy ochrony zabytków, ze szczególnym uwzględnieniem wpisu do rejestru zabytków i wynikających z niego skutków prawnych, gminnej ewidencji zabytków, prawa i obowiązki gmin w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, problematyka funkcjonowania gminnej ewidencji zabytków;

2. Realizacja projektów i źródła finansowania: szerokie omówienie źródeł finansowania dla projektów twardych (inwestycyjnych) i miękkich (promocyjnych, społecznych itp.), związanych z dziedzictwem – przygotowywanie projektów i pisanie wniosków w kontekście wymagań zawartych w dokumentacji konkursowej;

3. Edukacja o dziedzictwie kulturowym: omówienie narzędzi edukacyjnych i sposobu ich tworzenia, także jako elementu oferty turystycznej (m.in. questing, ekomuzea, szlaki dziedzictwa itd.)

4. Dziedzictwo w planowaniu strategicznym gminy: jak uwzględniać dziedzictwo w tworzeniu strategii lokalnych. Prezentacja możliwych ścieżek. Gminny program opieki nad zabytkami i jego powiązania z dokumentami strategicznymi. Diagnoza barier i budowanie celów związanych z dziedzictwem (możliwe modele i podejścia);

5. Dziedzictwo w planowaniu przestrzennym: jak uwzględnić dziedzictwo kulturowe w dokumentach planowania przestrzennego – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy, gminnym programie rewitalizacji i miejscowym planie rewitalizacji; w jakim celu i jak opracować studium ochrony wartości kulturowych gminy; jak przygotować i do czego wykorzystać gminny program opieki nad zabytkami;

6. Jak angażować społeczność lokalną: rodzaje i metody działań partycypacyjnych, korzyści ze zwiększania zaangażowania mieszkańców w decyzje i projekty związane z dziedzictwem.

7. Dziedzictwo w rewitalizacji: narzędzia rewitalizacji, etapy planowania i wdrażania, przygotowanie dobrego programu rewitalizacji i odpowiednie ujmowanie w nim dziedzictwa.

Szkolenia zostały stworzone przez ekspertów z danych dziedzin, z którymi współpracujemy od lat, między innymi w ramach szkoleń stacjonarnych i tworzenia treści do bazy wiedzy.
Dodatkowo platforma ma wtyczkę do webinarów, co pozwoli na realizację szkoleń i seminariów online z ekspertami. Najbliższe już w kwietniu!

Zachęcamy do rejestracji: https://szkolenianid.learncom.pl

Print Friendly, PDF & Email

Wpisz czego szukasz