Wpisz czego szukasz

Wybierz kategorie

Strona główna > Baza Wiedzy > Studium ochrony wartości kulturowych

Studium ochrony wartości kulturowych

28 lutego 2019
Wpis należy do kategorii:

Studium ochrony wartości kulturowych miasta lub gminy jest jednym z opracowań wyjściowych – przedplanistycznych, zalecanym do opracowania przed sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Jest ponadto najważniejszym i kompletnym źródłem informacji niezbędnym do sporządzania właściwych zapisów dotyczących ochrony  zabytków w dokumentach planistycznych. Celem tego opracowania jest rozpoznanie zasobu zabytkowego na danym obszarze, zdiagnozowanie jego wartości i stanu zachowania, określenie wytycznych konserwatorskich, tj. zasad i zakresu jego ochrony, a także ustalenie zasad dopuszczalnych w nim przekształceń. Studium ochrony wartości kulturowych miasta/gminy nie jest opracowaniem obligatoryjnym, zalecanym jednak w różnych poradnikach i programach dotyczących ochrony zabytków jako materiał, który kompleksowo odnosi się do tej tematyki i ułatwia właściwe zarządzanie dziedzictwem kulturowym. Dlatego Studium stało się przedmiotem działań realizacyjnych wpisanych w Krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2014-2017 (cel 2, kierunek 4, zadanie 3) – Wsparcie samorządu terytorialnego przy tworzeniu dokumentów planistycznych poprzez opracowanie studiów ochrony wartości kulturowych….   

Studium ochrony wartości kulturowych miasta/gminy składa się z części tekstowej i odpowiadającej jej części rysunkowej oraz części ilustracyjnej. Powinno no zawierać:

 

CZĘŚĆ TEKSTOWA

I.  Podstawa opracowania.

•    materiały wyjściowe opracowania: podstawy prawne ochrony zabytków (w tym ochrona wynikająca z ustawowych form ochrony zabytków, z przepisów innych ustaw, prawa międzynarodowego, założeń polityki państwa, wojewódzkich, powiatowych, gminnych dokumentów strategicznych oraz planistycznych, obowiązujących na terenie objętym opracowaniem itp.).
•    materiały źródłowe: wszystkie materiały, które posłużyły do przeprowadzenia analiz rozwoju przestrzennego, określenia stanu zachowania i ustalenia zakresu ochrony, w tym zestawienia bibliograficzne, kartograficzne, ikonograficzne, opracowania publikowane, dokumentacje konserwatorskie, informacje o zapisach w dokumentach prawa lokalnego, dotyczących ochrony zabytków również w mpzp, które utraciły ważność, opis dokumentacji fotograficznej wykonanej w trakcie prac terenowych.
•    słownik pojęć zastosowanych w opracowaniu  (np. definicje stref ochrony  konserwatorskiej wraz z określeniem celów, dla jakich zostały ustanowione i zakresu ochrony, jaka na ich terenie ma obowiązywać).

 

II.  Zasób zabytkowy terenu objętego studium i jego waloryzacja.

•    rys historyczny – przedstawiony w formie kalendarium.
•   rozwój i analiza układu przestrzennego, tj. historia rozwoju przestrzennego; ocena stanu zachowania historycznej kompozycji przestrzenno-architektonicznej i jej waloryzacja; inwentaryzacja zasobów wraz z wykazem istniejących ustawowych form ochrony – w tym zabytki archeologiczne, wykaz obiektów ujętych w  gminnej ewidencji zabytków (w przypadku braku GEZ wojewódzkiej ewidencji), ochrona obszarowa w obowiązujących dokumentach prawa miejscowego, zdefiniowanie zagrożeń.
•    wartości niematerialne terenu objętego opracowaniem będące uzupełnieniem do ochrony dziedzictwa materialnego.

 

IV.   Wnioski konserwatorskie.

•    wnioski do ochrony zachowanych poszczególnych elementów historycznego zagospodarowania posiadających wartości zabytkowe, ze wskazaniem na ich opracowanie, w przypadku opracowania studium dla gmin wiejskich, osobno  dla poszczególnych jednostek osadniczych (wykaz obiektów typowych do objęcia ustawowymi formami ochrony, w tym zabytków archeologicznych, weryfikacja gminnej ewidencji zabytków, ustalenie zakresu ochrony obszarowej poprzez wyznaczenie stref ochrony konserwatorskiej).
•    wnioski do ochrony dziedzictwa niematerialnego.

 

CZĘŚĆ GRAFICZNA

Rysunki studium powinny stanowić jego integralna część i odzwierciedlać informacje zawarte w opisie zasobu zabytkowego, waloryzacji i wniosków do ochrony.

Plansza I. Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa i elementów krajobrazu kulturowego ilustrująca:
•    etapy rozwoju przestrzennego,
•    rozwarstwienie chronologiczne obiektów oraz elementów historycznego zagospodarowania,
•    oznaczenie walorów krajobrazowych (dominant, osi kompozycyjnych, punktów i osi widokowych, panoram, ekspozycji, alei itp., a także innych obszarów objętych ochroną np. przyrodniczą, w przypadku opracowania studium dla gmin wiejskich, osobno dla poszczególnych jednostek osadniczych.

Plansza II. Wnioski konserwatorskie do ochrony  zachowanych elementów historycznego zagospodarowania, w tym ustalenia z zakresu ochrony zabytków niezbędne do uwzględnienia w dokumentach planistycznych. W przypadku opracowania studium dla gmin wiejskich, osobno dla poszczególnych jednostek osadniczych. Wnioski zawierają m.in.:
•    obiekty i obszary objęte ochroną i proponowane do objęcia ochroną, z rozróżnieniem na formy ochrony, z uściśleniem granic ochrony obszarów zabytkowych tam, gdzie decyzja o wpisie do rejestru zabytków tego nie precyzuje,
•    obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków (w przypadku braku GEZ  wojewódzkiej ewidencji) oraz proponowane do ujęcia w tych ewidencjach,
•    granice stref ochrony konserwatorskiej oraz tereny wskazane do rewaloryzacji. W przypadku opracowania studium dla obszaru całej gminy zagadnienia konserwatorskie należy opracować na mapach poszczególnych jednostek osadniczych wchodzących w skład danej gminy.

Plansza III. Zagadnienia archeologiczne, uwzględniające:
•    lokalizacje stanowisk archeologicznych oraz granice proponowanych stref ochrony konserwatorskiej tych stanowisk (wnioski).

 

CZĘŚĆ ILUSTRACYJNA

•    Archiwalia i ikonografia.
•    Fotografie.

 

Przykładowe opracowanie studium ochrony wartości kulturowych:

Miasto Białogard: http://bip.bialogard.info/index.php?id=63655

 

Autor: Narodowy Instytut Dziedzictwa

 

Print Friendly, PDF & Email
Czy artykuł był pomocny?
Powiązane Baza Wiedzy (5)
Powiązane Ścieżki działania (0)
Powiązane Dobre Praktyki (1)
Powiązane Narzędzia (0)
Powiązane Akty Prawne (3)
Powiązane Rewitalizacja (0)
Powiązane Publikacje (0)

Zobacz także

Wpisz czego szukasz