Wpisz czego szukasz

Wybierz kategorie

Strona główna > Baza Wiedzy > Regionalne programy operacyjne

Regionalne programy operacyjne

31 grudnia 2019
Wpis należy do kategorii:

Regionalnych programów operacyjnych (RPO) jest 16, tyle ile województw. W perspektywie finansowej na lata 2014-2020 ciągle jeszcze możliwe jest pozyskanie środków na projekty z urzędów marszałkowskich prowadzących nabory w ramach swoich RPO. Dostępne środki są już wprawdzie coraz szczuplejsze, ale ciągle jeszcze są ogłaszane konkursy związane z turystyką, instytucjami kultury i pośrednio z promocją i ochroną dziedzictwa kulturowego. Pomoc finansowa na ochronę dziedzictwa kulturowego była/jest dostępna w ramach wielu priorytetów: „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Rewitalizacja, Infrastruktura kultury, ochrony zdrowia, edukacji” (często takie funkcje pełnią właśnie obiekty zabytkowe), „Turystyka, Promocja turystyczna”, a także z programów społecznych ze środków EFS, które umożliwiają promocję naszego obiektu lub gminy, prowadzenie działalności turystycznej itp.

Pamiętajmy jednak, że inni też przygotowują się do konkursu, że wymagania w przypadku naborów do konkursów unijnych są bardzo wysokie i że nasi konkurenci składają starannie przygotowane wnioski. Jeśli chcemy aplikować o środki z budżetu UE, to powinniśmy przygotować wniosek bardzo starannie, przede wszystkim wczytując się w dokumentację konkursową i w kryteria oceny. Pozwoli to uniknąć rozczarowania w postaci niskiej oceny wniosku z powodu niespełnienia w wymaganym stopniu warunków konkursowych.

Zależnie od konkursu mamy różne kategorie wnioskodawców. Często są to jednostki samorządu terytorialnego, kościoły i związki wyznaniowe, instytucje kultury lub też instytucje edukacyjne, instytucje ochrony zdrowia, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy itp.

Dodatkowo należy zapoznać się z kryteriami oceny projektów, aby przygotować wniosek zgodnie z wymaganiami konkursu. Często wymagane jest spełnienie dodatkowych, specyficznych warunków, czyli przedstawienie analizy popytu, przedstawienie rozwiązań energooszczędnych, oferty kulturalnej i edukacyjnej, współpracy z organizacjami pozarządowymi, korzystaniem z wolontariatu, otwarciem na lokalne społeczności, czy wpisem na listę projektów podstawowych lokalnego programu rewitalizacji.W każdym naborze należy spełnić wymagania związane z realizacją zasad zrównoważonego rozwoju, dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, powszechnej dostępności eliminującej jakąkolwiek formę dyskryminacji ze względu na wiek, kolor skóry, płeć, wyznanie itp. Zgodnie z wytycznymi (Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami) oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, a także dokumentem opracowanym przez ministerstwo rozwoju pod nazwą „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami” należy przy opracowywaniu projektu odnieść się przynajmniej do następujących grup osób niepełnosprawnych:

 1. osób głuchych,
 2. osób słabosłyszących,
 3. osób niewidomych,
 4. osób słabowidzących
 5. osób mających problemy z poruszaniem się,
 6. osób mających ograniczone możliwości poznawcze.

Ponadto należy wskazać, jak produkty projektu odpowiadają na zadeklarowane przez wnioskodawcę zasady uniwersalnego projektowania, w tym:

 1. zasadę 1: Identyczne zastosowanie,
 2. zasadę 2: Elastyczność użycia,
 3. zasadę 3: Prostą i intuicyjną obsługę,
 4. zasadę 4: Zauważalną informację,
 5. zasadę 5: Tolerancję na błędy,
 6. zasadę 6: Niski poziom wysiłku fizycznego,
 7. zasadę 7: Wymiary i przestrzeń dla podejścia i użycia,
 8. zasadę 8: Percepcję równości.

Niespełnienie podstawowych wymagań dostępu dla wszystkich grup może skutkować odrzuceniem wniosku.

W każdym z województw prowadzone są nabory w ramach osi priorytetowej przeznaczonej dla obszarów rewitalizacji i dla wymienionej już wcześniej infrastruktury ochrony zdrowia i edukacji. Odrębnymi naborami wsparta jest w niektórych województwach infrastruktura o szczególnym znaczeniu, np. poprzemysłowa obejmująca dawne zakłady przemysłowe, osiedla robotnicze, zabytki techniki czy uzdrowiskowa, czyli zabytkowe założenia rekreacyjne w różnych miejscowościach znanych z działalności sanatoryjnej (parki zdrojowe, pawilony itp.).

W przypadku naborów do powyższych konkursów nie jest wymagane, aby obiekt zabytkowy miał szczególny status: pomnika historii, wpisu na Listę światowego dziedzictwa UNESCO albo wpisu do rejestru zabytków, co jest jednym z warunków w przypadku konkursów związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego, nie mówiąc już o naborach do POiIŚ, Funduszy Norweskich, a także szeregu programów ze środków budżetowych.

W przypadku konkursów związanych z rewitalizacją warunkami były:

 • wpis lokalnego programu rewitalizacji (lpr) do wykazu programów rewitalizacji w danym województwie, co było równoznaczne z tym, że został oceniony pozytywnie;
 • umieszczenie naszego projektu na liście projektów podstawowych lub uzupełniających w lokalnym programie rewitalizacji.

W niektórych konkursach, np. dla wspólnot mieszkaniowych, wymagane jest poświadczenie, że obiekt jest położony w strefie ochrony konserwatorskiej lub wpisany do gminnej ewidencji zabytków.

W przypadku podstawowego konkursu dotyczącego ochrony, promocji i rozwoju dziedzictwa kulturowego i naturalnego, celem głównym jest wsparcie realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony, rozwoju, udostępnienia i promocji zasobów dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego), w szczególności poprzez:

 • realizację prac konserwatorskich, restauratorskich i prac zabezpieczających przed zniszczeniem oraz robót budowlanych,
 • podejmowanie działań zmierzających do ochrony krajobrazu kulturowego, w tym realizowanych na terenie parków kulturowych albo zabytkowych ogrodów,
 • dostosowywanie obiektów zabytkowych do nowych funkcji gospodarczych i społecznych,
 • udostępnianie i promocję materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu oraz oferty turystycznej opartej na jego zasobach.

Wysokość wsparcia na obiekty i zespoły zabytkowe jest różna w zależności od województwa. Zasady i tryb wsparcia projektów kulturowych oraz wysokości planowanego wsparcia określone są w Szczegółowych opisach osi priorytetowych i ogłoszeniach konkursowych, przygotowywanych dla każdego województwa odrębnie. Przykładowo, dla obszaru kultury w woj. małopolskim oś priorytetowa nosi nazwę „Dziedzictwo regionalne”. W województwie warmińsko-mazurskim dofinansowanie na zabytki można otrzymać w ramach osi priorytetowej „Kultura i dziedzictwo”, w której wyodrębniono poddziałania: dziedzictwo kulturowe, instytucje kultury,  infrastruktura kultury, a w województwie śląskim środki można otrzymać między innymi na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane dla obiektów przynależnych do Szlaku Zabytków Techniki w ramach priorytetu „Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów”.

Ważne informacje dla wnioskodawców:

 1. Zgodnie z art. 71 rozporządzenia ogólnego trwałość projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub FS musi być zachowana przez okres 5 lat (3 lat w przypadku MŚP – w odniesieniu do projektów, z którymi związany jest wymóg utrzymania inwestycji lub miejsc pracy) od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta.
 2. Początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest 1 stycznia 2014 roku.
 3. Końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 roku.
 4. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, aktualizowanych przez właściwe ministerstwo i publikowanych na Portalu Funduszy Europejskich. Link do strony: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ zakładka: Prawo i dokumenty

 

W tym przypadku zamiast kilkunastu linków podajemy jeden na stronę Funduszy europejskich, gdzie  zakładce „Serwisy programów” możemy sobie wybrać regionalny program operacyjny dla danego województwa: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

Autor: Barbara Kozłowska

Print Friendly, PDF & Email
Czy artykuł był pomocny?
Powiązane Baza Wiedzy (8)
Powiązane Ścieżki działania (1)
Powiązane Dobre Praktyki (0)
Powiązane Narzędzia (0)
Powiązane Akty Prawne (0)
Powiązane Rewitalizacja (0)
Powiązane Publikacje (0)

Zobacz także

Wpisz czego szukasz