Wpisz czego szukasz

Wybierz kategorie

Strona główna > Baza Wiedzy > Ochrona dóbr kultury współczesnej w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Ochrona dóbr kultury współczesnej w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

10 stycznia 2018
Wpis należy do kategorii:

Jedynym aktem prawnym, który przewiduje ochronę dóbr kultury współczesnej, jest Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 23 marca 2003 roku. 

Zgodnie z art. 1 ust. 2, jako wartości wysoko cenione w planowaniu i za­gospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się je, niezależnie od wymagań ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. Zgodnie z art. 3 pkt 10 tej ustawy, należy przez to rozumieć niebędące zabytkami dobra kultury, takie jak pomniki, miejsca pamięci, budynki, ich wnętrza i detale, zespoły budynków oraz założe­nia urbanistyczne i krajobrazowe, będące uznanym dorobkiem współcześnie żyjących pokoleń, jeżeli cechuje je wysoka wartość artystyczna lub historyczna.

Również w dalszych przepisach, dotyczących treści dokumentów planistycznych, wskazuje się że dobra kultury współczesnej powinny być uwzględniane niezależnie od ochrony zabytków.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze­strzennego:

  1. uwzględnia się uwarunkowania wynikające ze stanu dziedzictwa kulturowe­go i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
  2. a następnie określa się obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

W części uwarunkowań gmina powinna zatem dokonać stosownej inwentaryzacji i waloryzacji dóbr kultury współczesnej. Ponieważ studium uwarunkowań sporządzane jest obo­wiązkowo dla terenu całej gminy, analiza taka powinna być kompletna.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego określa się obowiązkowo zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej.

 

Źródła prawne:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2016 r. poz. 778, ze poźn. zm.).

 

Dowiedz się więcej:

Usługa szkoleniowa na potrzeby pracowników urzędów ochrony zabytków w Polsce. Materiały szkoleniowe. Procedura administracyjna i przepisy prawnej ochrony zabytków (poziom zaawansowany), MindLab, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa 2017.

 

Autor: Anna Fogel 

Print Friendly, PDF & Email
Czy artykuł był pomocny?
Powiązane Baza Wiedzy (5)
Powiązane Ścieżki działania (0)
Powiązane Dobre Praktyki (0)
Powiązane Narzędzia (0)
Powiązane Akty Prawne (1)
Powiązane Rewitalizacja (0)
Powiązane Publikacje (0)

Zobacz także

Wpisz czego szukasz