Wpisz czego szukasz

Wybierz kategorie

Strona główna > Baza Wiedzy > Można wnioskować o udostępnienie danych niezbędnych do planów ogólnych gminy

Można wnioskować o udostępnienie danych niezbędnych do planów ogólnych gminy

13 maja 2024

W związku z wejściem w życie 24 września 2023 r. ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 r. poz. 1688), powstał obowiązek uchwalenia przez gminy do dnia 31 grudnia 2025 r. nowego, obligatoryjnego dokumentu planistycznego – planu ogólnego gminy. Podmioty publiczne mogą teraz wnioskować do Narodowego Instytutu Dziedzictwa o udostępnienie danych do planu.

W związku z podjęciem prac związanych z przystąpieniem do sporządzenia planu ogólnego, gminy mogą wnioskować do NID-u o udostępnienie danych wektorowych dotyczących:

  • zabytków nieruchomych, w tym nieruchomych zabytków archeologicznych, wpisanych do rejestru zabytków;
  • zabytków nieruchomych, w tym nieruchomych zabytków archeologicznych, ujętych w krajowej ewidencji zabytków;
  • zabytków uznanych na mocy rozporządzenia Prezydenta RP za pomniki historii;
  • obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

NID udostępnia powyższe dane podmiotom publicznym na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

Składanie wniosków o udostępnienie danych

Aby uzyskać dane, należy złożyć wniosek, który spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. Nr 205, poz.1692).

Wniosek musi być złożony w formie pisemnej albo elektronicznej, przy czym powinien zawierać poszczególne elementy wskazane w §2 ust. 2, w tym powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby reprezentującej podmiot ubiegający się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze (§2 ust. 2 pkt 9).

We wspomnianym wniosku należy wskazać realizowane zadanie publiczne, zasób oraz zasięg danych niezbędny do realizacji zadania publicznego, a także precyzyjne wskazanie okresu udostępnienia danych poprzez podanie daty granicznej udostępnienia. Dane wektorowe udostępniane są w formacie SHP w układzie PUWG 1992. Możemy przekazać dane w postaci linku do pobrania danych zabezpieczonego hasłem na adres mailowy wskazany we wniosku. Przy braku takiego zapisu dane będą wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej na płycie CD.

W celu ułatwienia składania wniosków udostępniamy dokument „Wzór wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym do planu ogólnego gminy”, który zawiera już opisane powyżej informacje i należy w nim uzupełnić jedynie dane adresowe gminy:

Do pobrania: Wzór wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym do planu ogólnego gminy

W kontekście nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym polecamy nagranie wykładu dr Anny Fogel – dra nauk prawnych, Głównego specjalisty w Dziale Zarządzania Dziedzictwem i Analiz Wpływu Zmian Klimatu na Dziedzictwo NID, poświęconego zmianom, które niesie ona w kontekście ochrony zabytków. Jego nagranie jest dostępne na kanale NID na YouTube:

 

Print Friendly, PDF & Email
Czy artykuł był pomocny?
Powiązane Baza Wiedzy (0)
Powiązane Ścieżki działania (0)
Powiązane Dobre Praktyki (0)
Powiązane Narzędzia (0)
Powiązane Akty Prawne (0)
Powiązane Rewitalizacja (0)
Powiązane Publikacje (0)

Zobacz także

Wpisz czego szukasz