Zespół redakcyjny

Przewiń w dół
Opublikowano:

Zespół redakcyjny

Aleksandra Chabiera główny specjalista ds. zarządzania dziedzictwem w Narodowym Instytucie Dziedzictwa. Koordynator projektów międzynarodowych, redaktor publikacji i autor artykułów z zakresu rozwoju lokalnego opartego na dziedzictwie i wartościach  społeczno-gospodarczych dziedzictwa. Współautor min. koncepcji i scenariusza badań społecznych dotyczących wiedzy i postaw Polaków wobec dziedzictwa, serii wydawniczej „Dziedzictwo kulturowe w badaniach” oraz poradnika zarządzania dziedzictwem w gminach. Członek międzynarodowych sieci, min. HEREIN (European Heritage Network), EVoCh (Economic Value of Cultural Heritage), trener szkoleniowy i wykładowca z zakresu zagospodarowania zabytków i rozwoju opartego o dziedzictwo. Zainteresowania koncentruje na rozwojowym potencjale dziedzictwa i jego praktycznym wykorzystaniu w gminach i politykach lokalnych.

 


Michał Ciesielski – urbanista z wieloletnim doświadczeniem w planowaniu lokalnym, strategicznym i operacyjnym. Projektant w Biurze Rozwoju Wrocławia, prowadzi zajęcia na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, szkolenia dla lokalnych społeczności i instytucji. Członek Towarzystwa Urbanistów Polskich, obecnie kieruje działalnością Sekcji Małych Miast przy Zarządzie Głównym TUP. Główny projektant planów miejscowych o różnorodnej tematyce, współautor programów rewitalizacji. Autor koncepcji projektowych przekształceń przestrzeni publicznych we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Koordynator i współautor interdyscyplinarnych i uspołecznionych projektów z pogranicza urbanistyki i innych branż. Inicjator i koordynator wydarzeń popularyzujących wiedzę o urbanistyce w kilkunastu miastach Polski. Autor artykułów w wydawnictwach branżowych i referatów tematycznych.


Anna Fogel – doktor nauk prawnych, radca prawny. Specjalizuje się w prawie administracyjnym i prawie ochrony środowiska, zwłaszcza zagadnieniach ochrony przyrody i zabytków w procesie inwestycyjnym. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym współautorka i redaktor naukowy komentarza do tzw. „Ustawy krajobrazowej”.

Najważniejsze publikacje:

  • Uwarunkowania prawne ochrony wartości kulturowych – uwagi na tle zagadnień zagospodarowania przestrzeni, Studia Prawnoustrojowe 2017.
  • Parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu – nowe rozwiązania prawne, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN (Zeszyt 261, 2016).
  • Ochrona środowiska w działalności inwestycyjnej” W. Federczyk, A. Fogel, A. Kosieradzka –Federczyk – monografia- współautor – tekst o objętości 4 arkuszy, Warszawa 2015.
  • Kompetencje gminy w ustanawianiu form ochrony przyrody i ochrony zabytków Samorząd Terytorialny 11/2015.
  •  Identyfikacja i analiza przepisów odrębnych wobec ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wpływających na ład przestrzenny poprzez określanie możliwości zagospodarowania terenu, (w:) Ograniczenia w prawie zabudowy i zagospodarowania terenu a ład przestrzenny. Przepisy odrębne wobec ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Fogel (red.) Warszawa 2014.
  •  Środowiskowe uwarunkowania planowania Przestrzennego, Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego, nr 2(6)/2013, Warszawa 2014.
  •  Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko gminnych aktów planowania Przestrzennego, Samorząd Terytorialny 9/2014.
  •  Ograniczanie możliwości inwestowania a ochrona walorów krajobrazowych obszarów chronionych na przykładzie inwestycji w energię odnawialną (w:) Działalność gospodarcza na obszarach chronionych, R. Biskup, M. Pyter, M. Rudnicki, J.Trzewik (red.), Lublin 2014.
  •  Uwarunkowania prawnoustrojowe ochrony i kształtowania krajobrazu, Samorząd Terytorialny 12/2014.

Anna Kozioł – kierownik zespołu ds. organizacji kształcenia i upowszechniania wiedzy o dziedzictwie oraz główny specjalista ds. zarządzania dziedzictwem w Narodowym Instytucie Dziedzictwa, doktorantka na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynawowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwentka gospodarki przestrzennej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i nauk o zarządzaniu w Montpellier Business School, słuchaczka Akademii Dziedzictwa w Krakowie. Zainteresowania koncentruje na tematyce roli gminy w zarządzaniu dziedzictwem i wykorzystywaniu potencjału dziedzictwa w rozwoju społeczno-gospodarczym. Autor i redaktor artykułów, raportów i publikacji w tym zakresie. Koordynator projektów, trener.


Maciej Nowak – doktor nauk prawnych, radca prawny, kierownik Pracowni Ekonomiki Przestrzennej w Zakładzie Prawa i Gospodarki Nieruchomościami na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.


 

Paulina Sikorska – dr nauk technicznych w specjalizacji planowanie przestrzenne. Członek Zarządu Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich,  Przewodnicząca Komisji Dialogu Społecznego do Spraw Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przy Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków.  Zawodowo zajmuje się funduszami europejskimi, w tym przede wszystkim programowaniem wsparcia w obszarze zabytków, rewitalizacji oraz instrumentów terytorialnych. Autorka i współautorka  dokumentów i  publikacji z zakresu planowania przestrzennego i strategicznego oraz rewitalizacji.


Iwona Solisz – zabytkoznawca, wieloletni konserwator samorządowy. W latach 2008-2017 wojewódzki konserwator zabytków w Opolu. Ekspert w obszarze dziedzictwa kulturowego wsi oraz ochrony krajobrazu kulturowego, obecnie rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie urbanistyka, krajobraz kulturowy. Autorka publikacji poświęconych zabytkom i zasadom ich ochrony. Wielokrotny ekspert Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oceniający programy i konkursy realizowane m.in. przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Członek stowarzyszeń: Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków (obecnie prezes Opolskiego Oddziału SKZ).