Zdobądź załączniki do wniosku

Przewiń w dół
Opublikowano:

Zdobądź załączniki do wniosku

Należy przygotować niezbędne załączniki do wniosku. W zależności od zawartości będzie to program prac, projekt budowlany lub część projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do oceny wpływu planowanych robót na zabytek. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób do pełnienia funkcji prowadzącej prace konserwatorskie, kierownika budowy, inspektora nadzoru budowlanego lub stosowne oświadczenie, o którym mowa w kroku 4. Ważnym załącznikiem jest dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do korzystania z zabytku lub oświadczenie o posiadaniu tego tytułu. Do wniosku o wydanie pozwolenia powinno zostać załączone potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 82 zł (załącznik do ustawy o opłacie skarbowej). Są z niej zwolnione jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pożytku publicznego, a także budownictwo mieszkaniowe.

Jeżeli wniosek nie będzie zawierał wszystkich danych oraz załączników wymienionych w rozporządzeniu ministra kultury i dziedzictwa narodowego, urząd konserwatora uzna to za braki formalne i wezwie wnioskodawcę do ich uzupełnienia w określonym terminie pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Czy artykuł był pomocny?