Sprawdź wymagania i kryteria

Przewiń w dół
Opublikowano:

Sprawdź wymagania i kryteria

Aby projekt mógł uzyskać dofinansowanie, musi spełnić kryteria oceny, które podzielone są na formalne oraz merytoryczne. Kryteria stanowią złącznik do regulaminu danego naboru. Ponadto są one umieszczone w SZOOP RPO[1].

Ocenę kryteriów formalnych musi przejść pozytywnie każdy projekt, który otrzyma wsparcie, bez wyjątku. Dotyczy ona przede wszystkim złożenia pełnej dokumentacji przez uprawniony podmiot w przewidzianym terminie oraz na zakres wsparcia zgodny z regulaminem. Instytucja Zarządzająca (IZ) RPO może podczas tej oceny, wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia dokumentacji.

Ocena kryteriów merytorycznych zdecyduje, czy projekt otrzyma wsparcie. Z reguły, aby mógł on zostać wskazany do dofinansowania, musi otrzymać co najmniej 60% punktów w ocenie merytorycznej. Jednakże wszytko zależy od kwoty, która jest przeznaczona na dany konkurs. Jeśli suma kosztów w złożonych wnioskach jest znacznie większa niż wielkość środków przewidzianych w naborze, wsparcie otrzymają wyłącznie te projekty, które zdobędą najwięcej punktów. Pozostałe, które otrzymały ponad 60%, znajdą się na listach rezerwowych. Dofinansowanie dla nich może pojawić się np. wskutek oszczędności poprzetargowych.

Polecane jest przeprowadzenie symulacji oceny swojego wniosku, tzn. ocenę pod kątem każdego z kryteriów, w celu ustalenia, ile punktów możliwe jest do zdobycia przez nasz projekt. Pozwoli to na ewentualne jego uzupełnienie lub ulepszenie jeszcze przed oficjalnym złożeniem dokumentów. Warto również pamiętać, że konieczne jest osiągnięcie tzw. gotowości realizacyjnej przedsięwzięcia, co w przypadku projektów infrastrukturalnych oznacza najczęściej uzyskanie pozwolenia na budowę, po przeprowadzeniu właściwego postępowania w zakresie oddziaływania na środowisko.

 

[1] Np. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020. Kryteria w załącznikach 3a i 3b, http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty-programowe/441-szoop-rpo-wp-2014-2020-w-zakresie-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-oraz-europejskiego-funduszu-spolecznego. (dostęp: 13.02.2018).

Czy artykuł był pomocny?