Sprawdź terminy naborów

Przewiń w dół
Opublikowano:

Sprawdź terminy naborów

Nabory wniosków mogą mieć charakter konkursowy lub pozakonkursowy, co wpływa na terminy i sposób naborów.

W przypadku projektów pozakonkursowch, aby otrzymać wsparcie, projekt musi być zidentyfikowany znacznie wcześniej i znajdować się na liście projektów pozakonkursowych danego regionu. Oznacza to, że został on uznany za szczególnie ważny dla regionu lub ma znaczenie ponadregionalne. Beneficjentów realizujących projekty z listy pozakonkursowej IZ RPO wzywa do złożenia właściwego wniosku o dofinansowanie.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na dany rok publikowany jest najpóźniej do 30 listopada roku poprzedzającego (zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy wdrożeniowej[1]) na stronach internetowych programu. Są one również dostępne na portalu Funduszy Europejskich[2]. Harmonogram ten może ulegać zmianie w ciągu roku.

Regulaminy konkursów wraz z jego pełną dokumentacją pojawiają się na tych samych stronach, najpóźniej na 30 dni przed uruchomieniem naboru. W trakcie jego trwania może ulec zmianie zapis regulaminów, w związku z tym należy na bieżąco śledzić informacje pojawiające się w ogłoszeniach danego konkursu.

Konkursy mogą mieć charakter zamknięty – tzn. termin naboru ma ściśle określony przedział czasowy, lub otwarty – tzn. że nabór trwa do wyczerpania środków na niego przeznaczonych (wówczas warto się pospieszyć).

Termin naboru na projekty, tzw. twarde lub infrastrukturalne, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) trwają najczęściej od 1 do 3 miesięcy. Nabory współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),  tzw. projekty miękkie lub społeczne, trwają znacznie krócej – kilka lub kilkanaście dni. Terminy ww. konkursów mogą w uzasadnionych przypadkach być przedłużane.

 

[1] Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217, 1579 i 1948 z późn. zm.).

[2] http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/nabory/#/domyslne=1.  (dostęp: 13.02.2017).

Czy artykuł był pomocny?