Przygotuj wniosek o wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Przewiń w dół
Opublikowano:

Przygotuj wniosek o wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Kierowany przez wójta / burmistrza / prezydenta miasta wniosek w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji musi zawierać wskazanie granic tych obszarów wykonane na mapie w skali 1:5000 sporządzonej z wykorzystaniem treści mapy zasadniczej lub treści mapy ewidencyjnej. Obszar zdegradowany to obszar, który znajduje się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych oraz technicznych.

Trzeba podkreślić, że obszar rewitalizacji jest wyznaczany w obszarze zdegradowanym, czyli nie można wyznaczyć obszaru rewitalizacji bez uprzedniego wyznaczenia obszaru zdegradowanego. Z perspektywy dalszych działań rewitalizacyjnych kluczowe jest właśnie wyznaczenie obszaru rewitalizacji. Czasem może budzić wątpliwości to, kiedy jest wystarczające wyznaczenie obszaru zdegradowanego, a kiedy będzie wystarczające wyznaczenie obszaru rewitalizacji (czyli kiedy i gdzie wystąpi „szczególna koncentracja” poszczególnych problemów). Jednak będzie to wynikać z treści samych analiz, które powinny wskazywać jednoznacznie, na których terenach dochodzi do kumulacji negatywnych zjawisk. Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy i zamieszkały przez więcej niż 30% mieszkańców gminy. Ponadto do wniosku trzeba dołączyć diagnozę negatywnych zjawisk (patrz krok 1.).

Różnica między uznaniem danego obszaru tylko za obszar zdegradowany, a uznaniem go również za obszar rewitalizacji będzie wynikać z przeprowadzonych analiz. Jednak nie ma odgórnie narzuconych przepisów, kiedy obszar rewitalizacji może zostać wyznaczony, a kiedy nie. Po prostu trzeba stwierdzić, że na danym obszarze występuje „szczególna koncentracja” określonych negatywnych zjawisk. W skali kraju nie występuje jeden uniwersalny miernik dla wszystkich tego rodzaju zjawisk. Ostateczna decyzja w tym zakresie należeć będzie do władz danej gminy i powinna być powiązana z dalszymi zamiarami, zwłaszcza dotyczącymi realizacji konkretnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Przy tej okazji trzeba uwzględniać konstytucyjną zasadę proporcjonalności przy ograniczaniu prawa własności. Jeżeli na danym obszarze jako problemy społeczne określi się np. „niewystarczający poziom uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym”, to trudno żeby dokonywać wywłaszczeń nieruchomości lub zakazywać prowadzenia w danym miejscu działalności handlowej w celu rozwiązania tego problemu.

Dowiedz się więcej:

https://www.popt.gov.pl/media/8247/Wojciech_Jarczewski_24_08_2015.pdf (dostęp: 20.09.2017)

http://docplayer.pl/35193814-Wniosek-o-wyznaczenie-obszarow-zdegradowanych-i-obszarow-rewitalizacji.html (dostęp: 20.09.2017)

Nowak M., Tokarzewska-Żarna Z., Ustawa krajobrazowa, rewitalizacyjna i metropolitalna. Komentarz do przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016.

Czy artykuł był pomocny?