Przeanalizuj gminny program opieki nad zabytkami

Przewiń w dół
Opublikowano:

Przeanalizuj gminny program opieki nad zabytkami

W ramach tego kroku poszukujemy odpowiedzi na pytania, jaki jest zasób dziedzictwa naszej gminy oraz jak jest on ujęty w dokumentach lokalnych i innych źródłach (GPOZ, GES, lokalna baza wiedzy o dziedzictwie, monografie nt. historii miejscowości, parafii itp.) W ramach tego kroku powinniśmy ocenić stopień realizacji dotychczasowych celów odnoszących się do dziedzictwa.  Na tym etapie pomocne będą raporty z monitoringu GPOZ (o ile takie istnieją).

Krok ten powinien zakończyć się wyraźnym wskazaniem, że zasób dziedzictwa w naszej gminie zasługuje na wyodrębnienie z ogólnego systemu zarządzania rozwojem.

Przesłanki dla wyodrębnienia zarządzania dziedzictwem z ogólnego systemu zarządzania mogą być dwie:

1)  nasza gmina posiada unikatowy i zróżnicowany zasób dziedzictwa,

2) nasza gmina w praktyce zarządzania rozwojem stosuje podejście, w którym dla poszczególnych sfer  (aspektów) rozwoju powstają osobne dokumenty zarządzania (np. strategia rozwoju turystyki, strategia marki, strategia rozwoju odnawialnych źródeł energii itp.).

Czy artykuł był pomocny?