Opracuj cele rozwoju

Przewiń w dół
Opublikowano:

Opracuj cele rozwoju

W celach rozwoju wyodrębniamy te, które odnoszą się do dziedzictwa, i – konsekwentnie jak w diagnozie – wyodrębniamy np. cel strategiczny i cele operacyjne odnoszące się do dziedzictwa.

Jeśli w poprzednim kroku podsumowaniem diagnozy w obszarze dotyczącym dziedzictwa był SWOT, to w kroku obecnym w celach określamy, jak przezwyciężamy nasze słabe strony i zagrożenia, czy (i jakie) mocne strony wzmacniamy oraz jak będziemy się starali wykorzystać szanse.

Na przykład słaba strona:  zły stan techniczny obiektów zabytkowych na terenie gminy → możliwy cel:  Sukcesywne prowadzenie remontów obiektów zabytkowych na terenie gminy

Mocna strona: silne tradycje winiarskie naszej gminy → możliwy cel: Wspieranie (np. poprzez szkolenia, działania promocyjne) rolników, którzy chcą powiększać swoje winnice

Zagrożenie: Peryferyjne położenie → możliwy cel: 1. zakładający adaptację: Rozwój form turystyki indywidualnej skierowanej do osób poszukujących wyciszenia, samotności, 2. zakładający niwelowanie bariery: Działania zwiększające dostępność komunikacyjną gminy (podejmowane wspólnie z gminami ościennymi)

Szansa: wzrost zainteresowania Polaków turystyką dziedzictwa  → możliwy cel: Przygotowanie i wypromowanie oferty pakietów turystycznych  (kierowanych dla całych rodzin, sieciujących lokalnych twórców, restauratorów i rolników)

 

Jeśli podsumowaniem diagnozy było drzewo problemów, to teraz budujemy drzewo celów. Główny cel strategii będzie pozytywną odpowiedzią na kluczowy problem, a przyczyny problemu kluczowego będą wskazówką dla sformułowania celów operacyjnych i działań.

Na przykład problem kluczowy: Niewystarczające miejsce dziedzictwa w lokalnej polityce rozwoju → cel główny: Ujęcie dziedzictwa jako integralnego elementu rozwoju w lokalnych dokumentach programowania

Przyczyny problemu:

  • zredukowanie dziedzictwa do rangi atrakcji turystycznej,
  • traktowanie dziedzictwa jako dziedziny finansochłonnej, a nie potencjału ekonomicznego,
  • brak pomysłów na nowe funkcje zabytków,
  • niewielka integracja społeczności lokalnej wokół zasobów dziedzictwa,
  • słabo rozpoznane dziedzictwo niematerialne.

Możliwe cele operacyjne i działania odpowiadające na przyczyny problemu kluczowego:

  • przegląd (w formie dokumentu czy warsztatów partycypacyjnych) dotychczasowego podejścia do dziedzictwa w dokumentach rozwoju,
  • wskazanie (wytypowanie) branż dziedzictwa, które mogą się rozwijać (lub już się rozwijają) w naszej gminie,
  • wspieranie organizacji pozarządowych działających na rzecz dziedzictwa.
Czy artykuł był pomocny?