Określ przedsięwzięcia w ramach gminnego programu rewitalizacji

Przewiń w dół
Opublikowano:

Określ przedsięwzięcia w ramach gminnego programu rewitalizacji

Najważniejszym elementem gminnego programu rewitalizacji jest opisanie przedsięwzięć. Mogą się one kwalifikować do następujących grup: 1) planowane podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne, 2) pozostałe dopuszczalne przedsięwzięcia rewitalizacyjne.

W odniesieniu do pierwszej grupy należy zamieścić opis każdego z przedsięwzięć, w tym nazwę, wskazanie podmiotów je realizujących, zakres realizowanych zadań, lokalizację, szacowaną wartość, prognozowane rezultaty, wraz ze sposobem ich oceny w odniesieniu do celu rewitalizacji.

Pojęcie przedsięwzięć rewitalizacyjnych należy rozumieć dosyć szeroko. Łączyć je będzie to, że mają stanowić odpowiedź na wcześniej zdiagnozowane problemy (które stanowiły podstawę dla wyznaczenia obszaru rewitalizacji). Powiązanie to jest konieczne. Mogą to być zarówno konkretne inwestycje, jak również określone programy o charakterze społecznym czy środowiskowym. Ważne jest to, aby występowała możliwość późniejszej weryfikacji ich stopnia realizacji. Czasem powinno to się przejawiać w weryfikacji konkretnych wskaźników umieszczonych w gminnych programie rewitalizacji. Kluczowe w tym kontekście są podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Zgodnie z ich nazwą to one powinny stanowić „podstawową” odpowiedź na problemy rewitalizacyjne. W sytuacji gdy w gminnym programie rewitalizacji obciąża się ich realizacją inne podmioty publiczne niż władze gminy, konieczne jest uprzednie uzyskanie zgody tych podmiotów.

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne mogą być realizowane również poza obszarem rewitalizacji. Tym niemniej muszą mieć one na celu rozwiązanie przede wszystkim problemów dotyczących danego obszaru rewitalizacji.

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne mogą obejmować zarówno renowację zabytków, jak też uporządkowanie przestrzenne terenu położonego w otoczeniu zabytków.

Dowiedz się więcej:

http://rewitalizacja.starachowice.eu/konsultacje-spoleczne-1/zakonczone/przedsiewziecia-rewitalizacyjne (dostęp: 20.09.2017)

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/20027/Zalacznik_nr_10_Zasady_programowania_rewitalizacji_1.pdf (dostęp: 20.09.2017)

Czy artykuł był pomocny?