Krok 6. – Przygotowanie załączników

Przewiń w dół
Opublikowano:

Krok 6. – Przygotowanie załączników

Do wniosku oprócz dokumentów wymienionych w kroku 5 należy dołączyć dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku (np. wydruk lub wypis z ksiąg wieczystych, wypis z rejestru gruntów), dane dotyczące pozwolenia konserwatorskiego (nr i datę wystawienia pozwolenia lub jego kopię) oraz kopię pozwolenia budowlanego.

WKZ mogą również żądać innych, dodatkowych materiałów np. dokumentacji fotograficznej, informacji dotyczącej prac przeprowadzonych przy zabytku w okresie 3-5 lat poprzedzających rok złożenia wniosku czy też informację, czy wnioskodawca ubiega się o dotację na prace objęte wnioskiem u innych podmiotów.

W przypadku składania wniosku o refundację wykonanych prac należy przedłożyć również:

  • kosztorys powykonawczy z obmiarem;
  • oryginały rachunków lub faktur (do wglądu);
  • wykaz rachunków lub faktur wraz z wyszczególnieniem przedmiotu i wysokości wydatków;
  • protokół odbioru wykonanych prac przez WKZ.
Czy artykuł był pomocny?