Jak aplikować o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Przewiń w dół
Opublikowano:

Jak aplikować o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Artykuł prezentuje poszczególne działania, które należy podjąć, aby uzyskać dotację WKZ, omawia zakres wniosku o udzielenie dotacji, niezbędne załączniki oraz terminy składania wniosku do konserwatora wojewódzkiego.

 

Część kroków związanych ze staraniem się o dotację WKZ wymaga analogicznych działań jak staranie się o wydanie pozwolenia konserwatorskiego (wpis do rejestru, określenie zakresu prac). Należy podkreślić, że poza ogólnymi zasadami dotyczącymi udzielania dotacji przez WKZ, opisanymi w ustawie oozionz (art. 71-83a) oraz Rozporządzeniu Ministra Kultury  z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20140000399&type=2 nie ma jednolitych standardów dotyczących udzielania dotacji (np. wzoru wniosku), w tym zakresie konserwatorzy wojewódzcy rozpatrując złożone wnioski posługują się opracowanymi we własnych urzędach procedurami i mogą żądać dodatkowych informacji i załączników niż tylko te, które określa rozporządzenie ministra.

 

 

Czy artykuł był pomocny?