Przeprowadź ewaluację

Przewiń w dół
Opublikowano:

Przeprowadź ewaluację

Ewaluacja to nie tylko forma krytycznej oceny przeprowadzonych działań i ich efektów, ale też możliwość dostrzeżenia i docenienia osiągniętych rezultatów oraz metod, podejść i mechanizmów, które sprzyjały ich osiągnięciu i wyciągnięcia wniosków na przyszłość. Warto wspólnie celebrować zakończenie realizacji działania i osiągnięcie celu, które powinno być wspólnym sukcesem. Trzeba też poświęcić czas na rzetelne podsumowanie wspólnego przedsięwzięcia, obejmującej ocenę sprawności organizacyjnej, celowości podjętych działań, ich efektywności (także ekonomicznej) i adekwatności sposobu realizacji. Wnioski z ewaluacji powinny być upowszechnione i brane pod uwagę przy planowaniu kolejnych przedsięwzięć. W procesie ewaluacji powinni uczestniczyć zarówno współrealizatorzy przedsięwzięcia, jak i odbiorcy działań. Założenia ewaluacji powinny zostać określone podczas planowania, a ich podstawą powinna być diagnoza (ocena stanu wyjściowego).

Czy artykuł był pomocny?