Wpisz czego szukasz

Wybierz kategorie

Strona główna > Baza Wiedzy > Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wpis należy do kategorii:

Wsparcie dla gmin w obszarze dziedzictwa dostępne jest w działaniu Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich. Gmina/jednostka samorządu terytorialnego może otrzymać pomoc w dwóch obszarach: na inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne oraz kształtowanie przestrzeni publicznej, a także na ochronę zabytków i budownictwa tradycyjnego – w wysokości maksymalnie do 500 tys. zł na każde z działań.

Jednym z działań 8.2.7. M07 są podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich: „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego, Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne, Kształtowanie przestrzeni publicznej”.

Osobnym źródłem dofinansowania jest program LEADER, stanowiący wsparcie dla rozwoju lokalnego dla jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, w tym lokalnych grup działania.

Środki mogą być przeznaczone na rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury, między innymi turystycznej, kulturalnej i rekreacyjnej – maksymalna wartość dotacji do 2 mln zł, o wsparcie ubiegać się mogą gminy i instytucje kultury, których organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego.

Przykładowymi realizacjami, które mogą otrzymać dofinansowanie, są inwestycje w świetlicach i domach kultury, stworzenie ścieżki dydaktycznej, remont obiektów sakralnych.

Wsparcie inwestycyjne i pozyskanie dofinansowania dla projektów z zakresu dziedzictwa kulturowego na poziomie lokalnym jest możliwe w gminach o charakterze wiejskim i miejsko-wiejskim za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania (LGD) w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS).

Czym jest LGD:

Lokalna Grupa Działania (w skrócie: LGD), to rodzaj partnerstwa terytorialnego tworzonego zwykle na obszarach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. W jej skład wchodzą przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, parafie, spółdzielnie, osoby fizyczne, w tym mieszkańcy obszaru objętego działalnością LGD. Podstawą prawną funkcjonowania LGD są ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich oraz o stowarzyszeniach, zarejestrowane są w Krajowym Rejestrze Sądowym. LGD opracowują Lokalne Strategie Rozwoju w oparciu o zasadę RLKS obejmują swoim zakresem terytorialnym przeważnie kilka sąsiadujących gmin. Mogą one korzystać ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Regionalnych Programów Operacyjnych, organizują nabory, dokonują oceny i wyboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Maksymalna kwota pomocy dla każdego rodzaju działania jest ustalona przez LGD w lokalnych strategiach,;wartość dofinansowania nie może jednak przekroczyć 63,63 proc. kosztów kwalifikowanych projektu dla JST, natomiast 80 proc. dla organizacji pozarządowych. Tematyka konkursów jest bardzo różnorodna; może to być ochrona dziedzictwa kulturowego, rewitalizacja, infrastruktura zdrowia itp. w zakresie działań infrastrukturalnych i miękkich.

Dodatkowym wsparciem mogą być samorządowe środki pomocowe, czyli preferencyjna pożyczka na inwestycje PROW 2014-2020.

 

Link do strony: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/-program-rozwoju-obszarow-wiejskich-2014-2020-prow-2014-2020

 

Autor: Barbara Kozłowska

Czy artykuł był pomocny?
Powiązane Baza Wiedzy (7)
Powiązane Ścieżki działania (1)
Powiązane Dobre Praktyki (0)
  Powiązane Narzędzia (0)
   Powiązane Akty Prawne (0)
    Powiązane Rewitalizacja (0)
     Powiązane Publikacje (0)

      Zobacz także

      Wpisz czego szukasz