Przygotuj załączniki

Przewiń w dół
Opublikowano:

Przygotuj załączniki

Do wniosku – oprócz dokumentów wymienionych w piątym kroku – należy dołączyć dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku (np. wydruk lub wypis z ksiąg wieczystych, wypis z rejestru gruntów), dane dotyczące pozwolenia konserwatorskiego (nr i datę wystawienia pozwolenia lub jego kopię) oraz kopię pozwolenia budowlanego.

WKZ mogą również żądać dodatkowych materiałów, np. dokumentacji fotograficznej, informacji dotyczącej prac przeprowadzonych przy zabytku w okresie trzech, pięciu lat poprzedzających rok złożenia wniosku, informację, czy wnioskodawca ubiega się o dotację na prace objęte wnioskiem u innych podmiotów.

W przypadku składania wniosku o refundację wykonanych prac należy przedłożyć również:

  1. kosztorys powykonawczy z obmiarem,
  2. oryginały rachunków lub faktur (do wglądu),
  3. wykaz rachunków lub faktur wraz z wyszczególnieniem przedmiotu i wysokości wydatków,
  4. protokół odbioru wykonanych prac przez WKZ.
Czy artykuł był pomocny?