Wpisz czego szukasz

Wybierz kategorie

Strona główna > Baza Wiedzy > Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

Wpis należy do kategorii:

Kolejny z programów w niewielkim stopniu wykorzystywanych w celu ochrony dziedzictwa kulturowego, a przecież obejmuje zakresem swojego działania rybołówstwo śródlądowe, śródlądowe porty (często zabytkowe), dziedzictwo kulinarne związane z tradycyjną hodowlą ryb słodkowodnych. Środki Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 Priorytet 4. „Zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich” mogą być skierowane do jednostek samorządu terytorialnego. Podobnie jak w inicjatywie LEADER wsparcie działań realizowanych na obszarach zależnych od rybactwa będzie dostępne za pośrednictwem wcześniej już wspomnianych lokalnych grup działania (LGD).

Dla projektów związanych z dziedzictwem kulturowym źródłem wsparcia będą działania realizowane w ramach Celu IV. Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego, a w ramach niego dwa wyodrębnione działania, inwestycyjne i miękkie:

4.2.9. Tworzenie, rozwój, wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką;

4.2.10. Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego.

O pomoc w ramach tych działań mogą ubiegać się gminy lub jednostki gminne, osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, tworząc przykładowo:

 • muzea,
 • izby regionalne,
 • izby pamięci lub skanseny mające na celu zachowanie lub prezentowanie lokalnego rzemiosła, historii, sztuki i obyczajów, związanych z tradycjami rybackimi

Dofinansowanie może wynieść do 50 proc, kosztów kwalifikowanych, a w przypadku, gdy operacja spełnia warunki określone w rozporządzeniu nr 508/2014 – do 85 proc. tych kosztów, poniesionych przez beneficjenta, lecz nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2015 roku.

Ważne informacje dla wnioskodawców:

Maksymalna kwota pomocy dla każdego rodzaju działania będzie ustalona przez LGD w lokalnych strategiach, wartość dofinansowania nie może jednak przekroczyć 50 proc. kosztów kwalifikowanych projektu niezależnie od rodzaju beneficjenta.

Wysokość pomocy finansowej w ramach działania, przyznanej LGD na:

 • jeden projekt grantowy – nie może przekroczyć 300 000 zł,
 • jedną operację własną – nie może przekroczyć 50 000 zł.

Pomoc finansową w ramach działania przyznaje się, jeżeli operacja:

 • jest zgodna z LSR i została wybrana przez LGD,
 • nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyjątkami,
 • zostanie zakończona w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie;
 • spełnia warunki określone w rozporządzeniu.

 

Link do strony: https://mgm.gov.pl/pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/

 

Autor: Barbara Kozłowska

Czy artykuł był pomocny?
Powiązane Baza Wiedzy (7)
Powiązane Ścieżki działania (1)
Powiązane Dobre Praktyki (0)
  Powiązane Narzędzia (0)
   Powiązane Akty Prawne (0)
    Powiązane Rewitalizacja (0)
     Powiązane Publikacje (0)

      Zobacz także

      Wpisz czego szukasz